نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فردی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 27-50]

ا

 • ابعاد الگوی راهبردی تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی راهبردی سیاستگذاری درحوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 29-52]
 • اداره امور نظام سلامت تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 169-192]
 • ایدئولوژی و کارگزارمحور دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 47-62]
 • ایران نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • ارتقاء توان رزم ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 5-26]
 • اسلام نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • اسلام تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 117-137]
 • اقتصاد مقاومتی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • الگو ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • الگوی پارادایمی ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • الگوی راهبردی ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • الگوی راهبردی مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 73-94]
 • الگوی راهبردی ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • الگوی راهبردی الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 165-187]
 • امارات بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]
 • امام خامنه‌ای الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • امنیت ملی نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • امنیت منطقه‌ای نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]
 • انسان نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • انگاره‌های اجتماعی و فرهنگی دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 47-62]
 • اولویت راهبردی چشم انداز و اولویت‌های راهبردی ج.ا.ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 121-142]

ب

 • بیداری اسلامی تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • بسیج ملی روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 143-168]
 • بی‌سوادی الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 165-187]

پ

 • پدافند غیرعامل عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • پدافند غیرعامل تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 5-28]
 • پدافند غیرعامل نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 99-116]
 • پدافند هوایی نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 63-86]
 • پهپاد راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]

ت

 • تأمین به‌موقع عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • تجارب نظام ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • تحریم اقتصادی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • تصمیمسازی و تصمیمگیری حوزه‌های عملکرد گراد در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 139-164]
 • تهدید تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • تهدید راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • توازن راهبردی ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • توان رزمی راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • توانمندسازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فردی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 27-50]
 • توانمندی‌های آجا در مدیریت بحران راهبردهای نحوه فعالیت آجا در مدیریت بحران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 53-74]
 • توزیع کارآمد عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • توسعه پایدار ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]

ج

 • ج.ا.ایران نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]
 • جامعه ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • جامعه اسلامی تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 117-137]
 • جنگ نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • جنگ‌ نامتقارن دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 47-62]
 • جنگ نرم تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 117-137]
 • جنگهای آینده ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 5-26]
 • جهاد فی سبیل الله تبیین آموزه‌های جهادی قرآنی مؤثر بر روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 5-26]
 • جهان‌بینی الهی روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 143-168]

د

 • داده بنیاد ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • دریای خزر تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 99-124]
 • دفاع الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • دفاع همه‌جانبه تدوین راهبردهای علم و فناوری دفاع همه‌جانبه در جمهوری اسلامی ایران در جنگ احتمالی آینده [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 51-72]
 • دفاع همه‌جانبه تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 75-98]
 • دکترین نظامی دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 47-62]

ذ

 • ذخیره‌سازی کافی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]

ر

 • رایانش ابری ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • راهبرد تدوین راهبردهای علم و فناوری دفاع همه‌جانبه در جمهوری اسلامی ایران در جنگ احتمالی آینده [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 51-72]
 • راهبرد تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 99-124]
 • راهبرد راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • راهبرد تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 75-98]
 • راهبرد چندوجهی نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 99-116]
 • راهبرد دفاعی تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 99-124]
 • راهبرد دفاعی نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 99-116]
 • راهبردهای مقابله راهبردهای نحوه فعالیت آجا در مدیریت بحران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 53-74]
 • رفاه مردم تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 169-192]
 • روانشناسی اجتماعی روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 143-168]
 • روحیه‌ی جهادی تبیین آموزه‌های جهادی قرآنی مؤثر بر روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 5-26]
 • روسیه نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • روش‌شناسی الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]

ز

 • زیرساخت‌های دفاعی ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]

ژ

 • ژئوپلیتیک نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]
 • ژئوپلیتیک بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]

س

 • سازمان برای رزم ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 5-26]
 • سیاستگذاری تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی راهبردی سیاستگذاری درحوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 29-52]
 • سیاست‌های دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامی ایران تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • سوریه نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]

ش

 • شبکه‌های دفاعی ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • شیعه نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]

ص

 • صحنه نبرد حوزه‌های عملکرد گراد در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 139-164]
 • صلح نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]

ع

 • علم و فناوری تدوین راهبردهای علم و فناوری دفاع همه‌جانبه در جمهوری اسلامی ایران در جنگ احتمالی آینده [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 51-72]
 • عملیات روانی چشم انداز و اولویت‌های راهبردی ج.ا.ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 121-142]
 • عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 99-124]
 • عوامل موثر تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 5-28]

غ

 • غایت شناسی الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • غرب آسیا نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]

ف

 • فرصت تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • فرصت‏ها و تهدیدها بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]
 • فرماندهی و مدیریت مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 73-94]
 • فرهنگ تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 75-98]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • فناوری و نوآوری دفاعی تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی راهبردی سیاستگذاری درحوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 29-52]

ق

 • قابلیت بقاء نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 99-116]
 • قدرت ملی نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 63-86]
 • قدرت هوایی ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • قرآن کریم تبیین آموزه‌های جهادی قرآنی مؤثر بر روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 5-26]
 • قرآن کریم تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 117-137]

ک

 • کارت امتیازی متوازن ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • کرامت نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]

گ

 • گراد حوزه‌های عملکرد گراد در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 139-164]
 • گفتمان امام و رهبری الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 165-187]
 • گفتمان ولایت‌فقیه تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 169-192]

م

 • مدیریت بحران تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 5-28]
 • مدیریت بحران راهبردهای نحوه فعالیت آجا در مدیریت بحران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 53-74]
 • مدیریت راهبردی دانش ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • مدل آنتروپی سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 95-120]
 • مدل مجموع وزنی ساده سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 95-120]
 • مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 95-120]
 • معادله‌ی قدرت ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • معرفت‌شناسی الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • مقام معظم رهبری ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • منظومه فکری ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • موازنه‌ی تأثیر ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • مؤلفه‌ها مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 73-94]

ن

 • نیازهای پایه‌ای و اساسی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • نیروی انسانی عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فردی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 27-50]
 • نیروهای مسلح مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 73-94]
 • نیروهای مسلح ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • نظام سلامت تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 169-192]
 • نظام سلامت ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • نظام سلطه تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • نظام فرماندهی و کنترل تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 5-28]
 • نظام‌های امنیت منطقه‌ای نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]
 • نظریه انتخاب عقلانی نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • نقشه راهبرد ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • نهضت سوادآموزی الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 165-187]

و

 • واگرایی بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]

ه

 • هستی‌شناسی الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • هسته و شبکه ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • همگرایی بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]