داوران

داوران فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک(سال 1401)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر ابوطالب شفقت

ایران

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2

دکتر فتح ا... کلانتری

ایران

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

3

کمال طبائیان

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

4

محمد آهنگر

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

5

مسعود موحدی

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

6

محمد شاه محمدی

ایران

دکتری امنیت ملی

7

دکتر محمد احدی

ایران

معاون بین‌الملل وزارت دفاع

8

دکتر خسرو بوالحسنی

ایران

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

9

دکتر علی اصغر بیک

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

10

دکتر عبدالرحیم پدرام

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

11

دکتر گودرز تافته

ایران

مسئول بخش دکترین مرکز مطالعات راهبردی آجا

12

دکتر محدرضا خسروی

ایران

دبیر پژوهشکده آماد، فناوری و پدافند غبرغانل

13

دکتر محمد شاه‌محمدی

ایران

دبیر پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی

14

دکتر محمداسماعیل شریفان

ایران

دبیر پژوهشکده دکترین، معماری دانا و ترازیابی قدرت

15

دکتر ناصر شهلائی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

16

دکتر سیدضیاء‌الدین قاضی‌زاده

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

17

دکتر حمید کریمی

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

18

دکتر ابراهیم متقی

ایران

استاد دانشگاه تهران

19

دکتر هادی مرادپیری

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

20

دکتر عباسعلی جباری ثانی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

21

دکتر امیرحسین الهامی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

22

دکتر میثم بالباسی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

23

دکتر محسن رستمی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

24

دکتر بهرام بیات

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

داوران فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک(سال 1400)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در موسسه/ سازمان/دانشگاه

1

دکتر ابوطالب شفقت

ایران

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2

دکتر داود آقامحمدی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

3

دکتر محمد احدی

ایران

معاون بین‌الملل وزارت دفاع

4

دکتر پیمان اخوان

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

5

اصغر افتخاری

ایران

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

6

دکتر خسرو بوالحسنی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

7

دکتر علیرضا بیک

ایران

مسئول مطالعات گروهی دانشکده دفاع ملی دانشگاع عالی دفاع ملی

8

دکتر عباس چهاردولی

ایران

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

9

دکتر رضا حسنوی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه مالک‌اشتر

10

دکتر حسین دهقان

ایران

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

11

دکتر مجتبی سعادتی

ایران

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

12

دکتر الله‌مراد سیف

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

13

دکتر ناصر شهلائی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

14

دکتر سیدضیاءالدین قاضی‌زاده

ایران

دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) و سردبیر فصلنامه راهبرد دفاعی

15

دکتر فتح الله کلانتری

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

16

دکتر ابراهیم متقی

ایران

استاد دانشگاه تهران

17

دکتر محسن مرادیان

ایران

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

18

دکتر منوچهر منطقی

ایران

رئیس سازمان صنایع هوایی

19

دکتر مسعود موحدی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

20

دکتر محمد مهدی‌‌نژاد

ایران

استاد دانشگاه مالک اشتر

21

دکتر حسین مینایی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

22

دکتر وحید ریاضی

 

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

 برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید