تماس با ما

نشانی پستی دفتر فصلنامه: تهران- اتوبان شهیدبابایی- دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- دانشکده دفاع ملی (صندوق پستی: 6315-15875)

تلفن: 27353300

نمابر: 27355544

نشانی پست الکترونیکی فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک: defaeistrategic@sndu.ac.ir

سامانه فصلنامه: http://sds.journals.sndu.ac.ir

CAPTCHA Image