تماس با ما

نشانی پستی دفتر فصلنامه: تهران- اتوبان شهیدبابایی- دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- دانشکده دفاع ملی (صندوق پستی: 6315-15875)

تلفن:   02127354493

نمابر: 27355544

نشانی پست الکترونیکی فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک: defaeistrategic@sndu.ac.ir

سامانه فصلنامه: https://sds.sndu.ac.ir/contacts

CAPTCHA Image