درباره نشریه

  • فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  بنابر درخواست دانشگاه عالی دفاع ملی وبه تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۹ به شماره مجوز  ۹۷۳/۱۲۴ دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به  ثبت رسید.
  • نخستین شماره این فصلنامه در مهرماه سال ۱۳۷۶  منتشرشده و ازسال ۱۳۸۷ درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه می گردد. 
  • فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، مقالات پژوهشی مرتبط با حوزه علوم دفاعی راهبردی را منتشر می نماید.
  • نوع دسترسی:

     نوع دسترسی به مقالات مطالعات دفاعی استراتژیک به‌صورت «باز» می‌باشد.

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و  یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوز:

این نشریه تحت مجوزAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است، یعنی شما آزاد هستید که اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  بجز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.