درباره نشریه

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  بنابردرخواست دانشگاه عالی دفاع ملی وبه تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۹ به شماره مجوز  ۹۷۳/۱۲۴ دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به  ثبت رسید. نخستین شماره این فصلنامه درسال ۱۳۷۶  منتشرشده ودرتاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۸ براساس مجوز شماره ۳۰۴/۳ کمیسیون نشریات علمی    وزارت علوم،تحقیقات وفناوری رتبه علمی-پژوهشی را دریافت نموده است.این  فصلنامه ازسال ۱۳۸۷ درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه می گردد

شاپای فصلنامه:   ISSN: 48972008