اهداف و چشم انداز

اهداف:

اشاعه ونشرتحقیقات وپژوهش انجام شده درحوزه دفاع ملی؛

فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار واطلاعات میان اندشمندان وصاحب نظران ودانش پژوهان؛

تلاش درجهت رفع نیازهای علمی وتحقیق کشور درحوزه مسائل راهبردی

چشم انداز:

- نشریه ای با قابیلت مرجعیت درمجامع علمی درحوزه علوم راهبردی.