بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

 • طالبیان، احمرضا [2] دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • طاهری، سلیمان [1] دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • طاهری، سلیمان [3] دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی
 • طرهانی، فرزاد [1] استادیار مدیریت راهبردی دانش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • طرهانی، فرزاد [1] استادیار مدیریت راهبردی دانش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گلفام، ابراهیم [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • گلکاریان، داود [1] دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی
 • گلکاریان، داوود [1] دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع
 • گودرزی، محسن [1] دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی
 • گودرزی، محسن [1] دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی
 • گودرزی، مهناز [1] استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

م

ن

و

ی

 • یداللهی، رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • یدالهی، رضا [2] دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • یدالهی، رضا [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • یدالهی، رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • یزدانی، حسن [1] دانش‌آموخته دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • یزدانی، حسن [1] دانش‎آموخته دکترای دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • یوسفی، مجید [1] دانش‌آموخته مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • یوسفوند، علی [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • یوسفوند، علی [1] دانش‌اموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

K

 • Khosrow، خسرو [1] دکتری تخصصی علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی