جلسه اعضای هیات تحریریه

جلسه اعضای هیات تحریریه در دی ماه برگزار می گردد، ساعت دقیق متعاقبا اعلام می گردد.