الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی‌

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

انگاره‌ی «دفاع» و مختصات آن ازجمله مفاهیم مرکب و
سیال در طول تاریخ اندیشه‌ی بشر بوده است به‌طوری‌که از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از
مکتبی به مکتب دیگر ابعاد آن مختلف و احیاناً مخالف بوده است. انگاره‌ی «دفاع» در
فرهنگ سیاسی تشیع معنایی متفاوت از سایر مکاتب فکری دارد لذا برای شناخت صحیح آن
لازم است محدوده و مرزهای آن را در یک پژوهش مستقل موردمطالعه قرار دهیم. حضرت
امام خامنه‌ای (


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)به‌عنوان تأثیرگذارترین عالم دینی در جهان تشیع در عصر حاضر
که میراث بر اندیشه‌های ناب ائمه اطهار(j)است
دارای نقطه نظرات مهم و تأثیرگذار در این موضوع می‌باشد ازاین‌روی بررسی مرزهای
«دفاع» در اندیشه‌ی ایشان در شناخت صحیح از فرهنگ سیاسی تشیع اهمیتی عمده دارد. از
این منظر سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که انگاره‌ی «دفاع» در اندیشه‌ی امام خامنه‌ای(

)دارای چه مختصاتی است؟ برای پاسخگویی به این پرسش نگارنده
مفهوم «دفاع» را در چهار حوزه‌ی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، غایت شناسی، و روش‌شناسی
در اندیشه‌ی امام خامنه‌ای(

)موردبررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان داد در سپهر
اندیشه‌ی امام خامنه‌ای(

)انگاره‌ی «دفاع»  با
هستی‌شناسی دوبعدی، معرفت‌شناسی توانمند ساز و قابلیت محور، غایت شناسی سعادت
طلبانه، و روش‌شناسی اخلاق مدار فهم می‌گردد. نوشتار حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی
است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و اطلاعات آن از طریق مطالعه اسنادی به
دست آمده است

کلیدواژه‌ها


الف- منابع فارسی

-      قرآن کریم ، مترجم: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، تهران:دارالقرآن الکریم، 1385.

-      مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(                         )(1379)، اجوبه الاستفتائات، تهران:سازمان تبلیغات اسلامی.

-      بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) ، قابل دسترسی در سایت‌: www.Khamenie.ir   

-      افتخاری، اصغر(1392)، «مفهوم سیاست در مکتب رضوی»، فصلنامه فرهنگ رضوی، سال اول، شماره سوم.

-      بنتون، تد؛ کرایب، یان(1384)، فلسفه علوم اجتماعی، مترجم: شهناز مسمی پرست و محمود متحد، تهران: آگه.

-      جونز، و.ت (1383)، خداوندان اندیشه سیاسی، مترجم: علی رامین، تهران: امیرکبیر.

-      دال، رابرت(1364)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، مترجم: حسین مظفریان، تهران: مترجم.

-      درویشی، فرهاد؛ فردی تازه کند، محمد(1393)، «بررسی اندیشه‌های دفاعی حضرت امام خمینی( )»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 46.

-      دهخدا، علی اکبر(بی‌تا)، لغتنامه دهخدا، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

-      سجودی، فرزان(1393)، نشانه شناسی کاربردی، چاپ سوم، تهران: نشر علم.

-      سید امامی، کاووس(1387)، پژوهش در علوم سیاسی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و انتشارات دانشگاه امام صادق(j).

-      صادقی فسائی، سهیلا؛ ناصری راد، محسن(1390)، «عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش»، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 20 .

-      لطفی مرزناکی، رحمان(1394)، دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای، تهران: آوای سبحان.

-      مارش، دیوید؛ فولانگ پاول(1378)، « پوست نه پوستین: هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم سیاسی»، مترجم: سیدعلی میر موسوی، فصلنامه علوم سیاسی، سال11، شماره 42 .

-      معین، محمد(1380)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.

-      میلز، سی رایت(1382)، بینش جامعه شناختی، مترجم: عبدالمعبود انصاری، تهران: شرکت سهامی انتشار.

-      نای، جوزف(1387)، قدرت نرم، مترجمان: سید محسن روحانی و محسن ذوالفقاری، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(j).

-      های، کالین(1385)، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، مترجم: احمد گل محمدی، تهران: نی.

ب- منابع عربی:

-      التهانوی، محمد علی(1996)، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت: مکتبه لبنان.

-      طوسی، محمد بن حسن(1390)، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران:دار الکتب الاسلامیه.

-      کلینی، محمد بن یعقوب(1407)، الکافی، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

-      مراد، سعید(1992)، نظریه السعاده عند فلسفه الاسلام، القاهره: مکتبه الانجم المصریه.

-      مغربی، ابوحنیفه(1385)، دعائم الاسلام، چاپ دوم، قم: موسسه آل البیت.

-      مفید، محمد بن محمد بن نعمان(1413)، المقنعه، قم: انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.