ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی‌ دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار‌مدیریت منابع انسانی‌ دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

  برنامه‌ای
جامع که تمامی جوانب آمادگی نیروهای مسلح را برای ورود به صحنه‌های نبرد در آینده
فراهم نماید، امری است ضروری و اجتناب‌ناپذیر. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقاء
سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده است پژوهش انجام‌شده ازلحاظ، نوع کاربردی – توسعه‌ای است. و روش
انجام این پژوهش موردی- زمینه‌ای و همبستگی است. جامعه آماری را صاحب‌نظران و خبرگانِ آشنا و اعضای هیئت‌علمی نظامی که دارای مقاله، تألیف یا طرح پژوهش در رابطه با موضوع تحقیق و حداقل دارای 20 سال تجربه کاری در حوزه موضوع تحقیق و حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به تعداد120نفر تعیین گردید و در دو سطح ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان سطح استراتژیک و ارتش جمهوری
اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان سطح عملیاتی و در حدود
120 نفر تعیین می‌گردد.روش نمونه‌گیری در این پژوهش،
قضاوتی هدفمند بوده که به‌صورت گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه می‌یابد. برای جمع‌آوری و تکمیل ادبیات تحقیق و ارائه مدل مفهومی تحقیق، از روش مطالعات کتابخانه‌ای، با استفاده از کلیه‌ی کتاب‌های علمی و تخصّصی، مقالات علمی و پژوهشی، و ... با فیش‌برداری انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات از روش تحقیقات میدانی با استفاده ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته و سؤالات آن با استفاده از طیف لیکرت تهیه شد. ضریب روایی محتوایی شاخص‌ها از حداقل ضریب محتوایی(59/0) بیشتر شد، و از روایی بسنده برخوردار گردید برای پایایی از روش دونیمه کردن استفاده گردید.الگوی نهایی تحقیق با استفاده از4 بُعد، 12مؤلفه و 39 شاخص ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


- افشردی، محمدحسین و همکاران ،1393، "تدوین رهنامه عملیاتی نیروی زمینی ج.ا.ا درنبرد هم‌طراز و ناهمطراز"، تهران، دانشگاه عالی دفاعی ملی، دانشکده دفاع ملی

-  الوانی سید مهدی ، دانائی فرد، حسن ، 1384،" تئوری سازمان (ساختار ،طراحی ،کاربردها)"، چاپ یازدهم ، نشر صفار

-  ایران‌نژاد پاریزی،مهدی، 1382، "روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی"، تهران: نشر مدران

-  الوانی، سید مهدی،1388،" مدیریتعمومی"، چاپ سی و پنجم، تهران، نشر نی.

- احتشامی انوشیروان (ب)، 1378، "سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی" ، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین چی، (تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی)

- احتشامی انوشیروان (الف)، 1386،" گذر از بحران جانشینی"،ترجمه ابراهیم متقی،تهران، قومس

- اخوان کاظمی، بهرام 1386،" امنیت در نظام سیاسی اسلام"، چاپ دوم، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی

- اعرابی، سید محمد، 1382،" طراحیساختارسازمانی"، چاپ چهارم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- اچ اسکیلز، رابرت، 1384، "جنگ‌های آینده" ، ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران : دانشکده فرماندهی و ستاد ، دوره عالی جنگ،

- اعرابی، سید محمد؛ 1382، "طراحی ساختار سازمانی"، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهارم،

- الوانی، سید مهدی،1388،" مدیریتعمومی"، چاپ سی و پنجم، تهران، نشر نی.

- افتخاری، ‌اصغر، 1391، "امنیت"، تهران، دانشگاه امام صادق(j)

- امیدوار نیا، محمدجواد ،1370، "سیر تحول در اندیشه نظامی و سیاست تسلیحاتی چین"، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی

- بیلیس، جان (1383)، "جهانی‌شدن سیاست"، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، جلد 1، چاپ
اول

- بوفر، آندره، 1366،" استراتژیاقدام"، تهران، وزارت امور خارجه

- پیترز، جان (1382)، "معماری نظامی آمریکا"، ترجمه سید حسین محمدی نجم، تهران، دانشگاه امام حسین (j)

- تاجیک محمدرضا، 1380، "مقدمه بر استراتژی امنیت ملی ج.ا.ایران" ، جلد اول،تهران، فرهنگ گفتمان

ثروتی، محسن و مظلوم، علی،1389، "راهنمای تعیین نیاز و اولویت­بندی تدوین و تجدیدنظر در آیین­نامه­های مرکب راهوردی" ، قرارگاه­های مقدم و فرعی خاتم­الانبیاء(t) تهران، ستاد کل نیروهای مسلح، دبیرخانه هیئت عالی تجدیدنظر در آیین­نامه­های نیروهای مسلح، دفتر نشر.