دوره و شماره: دوره 16، شماره 73، مهر 1397، صفحه 1-205 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 

پژوهشی

ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده

صفحه 5-26

محمد عزیزی؛ عبدالعلی پورشاسب؛ ناصر پورصادق


دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن

صفحه 47-62

سید علی مرتضویان فارسانی؛ علی اصغر اصغر آقابالازاده


ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی

صفحه 109-132

علیرضا غدیانی قراقانی؛ مرضیه وحید دستجردی؛ سید عبدالله عمادی؛ افشار امیری؛ سیدرضا مجدزاده


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.