ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 دانشیار، جراح ومتخصص زنان وزایمان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 فوق لیسانس مدیریت ، دانشگاه امام حسین

4 استادیار، متخصص اعصاب وروان ، دانشگاه عالی دفاع ملی

5 استاد،PHD اپیدمیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

  نقش حسّاس و اساسی نظام سلامت در توسعه پایدار و امنیت
اجتماعی کشور و نقش حیاتی این بخش در پیشرفت کشور، باعث شده است تا دست‌اندرکاران
کلان سیاست‌گذاری کشور نسبت به بخش سلامت توجّه ویژه‌ای را اعمال نمایند . هدف از
این تحقیق، دستیابی به الگویی مدون و راهبردی است که بتواند
اداره امور نظام سلامت کشور را از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر
اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماید. این
تحقیق که از نوع کیفی است، به دنبال آن است تا با استفاده از روش داده بنیاد به این
سؤال اصلی که الگوی راهبردی مدوّن در حوزه «اداره امور نظام سلامت » بر اساس
گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی در جمهوری اسلامی چیست؟ پاسخ دهد. در این راستا
نمونه‌ای متشکل از 30 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران ارشد بخش نظام سلامت در انتخابی
هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه عمیق و پرسشنامه قرارگرفته و داده‌ها
بر اساس نظریه داده بنیاد بعد از تبدیل به کد،مفهوم و مقولات در قالب عوامل علی،
محوری، زمینه‌ای، واسطه‌ای، الزامات راهبردی و پیامدها، دسته‌بندی‌شده که با در
نظر گرفتن ملاحظاتی چند به‌منظور کسب روایی و پایایی، با رسیدن به‌کفایت تئوریک ،
الگوی پارادایمی پیاده‌سازی اداره امور نظام سلامت به دست آمد.یافته‌های احصاء شده
از تحقیق بیانگر این است که اداره امور نظام سلامت ، بر حفظ اعتدال در دستیابی
خدمات درمانی توسط مردم،  باید مدنظر
مسئولین کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


- امام خمینی، مجموعه فرمایشات(صحیفه نور)، قابل‌دسترسی در سایت: www.komeinei.ir

- امام خامنه‌ای ، مجموعه بیانات ، قابل‌دسترسی در سایت: www. Khamenei.ir

- اشتراوس، آنسلم، کوربین، جولیت (1385) نظریه مبنایی، ترجمه بیوک محمدی ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- استر برگ،کریستین جی(1384)روش‌های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، احمد محمد پور و علی شماعی، دانشگاه یزد.

- حافظ نیا، محمدرضا(1388) ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران انتشارات سمت.

- حسن بیگی ، ابراهیم (1390)،مدیریت راهبردی ، تهران ، انتشارات سمت و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه عالی دفاع ملی .

-  خلیلی شورینی، سیاووش(1386) روش‌های تحقیق در علوم انسانی،تهران،انتشارات یادواره کتاب

- دانایی‌فرد ، حسن (1390) ،سیاست‌گذاری عمومی ، جزوه درسی دانشگاه عالی دفاع ملی

- دانایی‌فرد، حسن ، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل (1383) روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت : رویکردی جامع، انتشارات صفار، تهران.

- دانایی‌فرد، حسن(1384)، تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی : استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی، دوماهنامه دانشور رفتار، سال دوازدهم، شماره 11، تیرماه.

- دیوید.فرد آر(1390).مدیریت‌ استراتژیک‌ ،تـرجمه:دکتـر عـلى پارسـائیان و دکتـر‌ سید‌ محمد‌ اعـرابى،چـاپ دوم‌،دفتر‌ نشر پژوهش‌هاى فرهنگى.

- سو رین، ورنر، تا نکارد، جیمز؛(1386)، نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

- غفاریان، وفا(1382)،توسعه مدیران اجرایی، فرصت‌ها و رویکردها،مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

- فاضلی، خلیل‌الله (1371)سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در نظام رهبری و مدیریت اسلامی از دیدگاه عقل و وحی، نشریه مدیریت دولتی ، شماره 19.

- فرتوک زاده،حمیدرضا و جواد وزیری(1388)شایستگی دستیابی به سامانه‌های دفاعی، یک نظریه داده بنیان، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 2 ، تابستان

- کاظمی، حسن (1390) پیاده‌سازی راهبردهای ملی ، الزامات و ظرفیت‌ها ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی .

- کرد نائیچ، اسدالله(1381)، طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ‌سازمانی و محیط در سازمان‌های صنعتی کشور، (رساله دکتری) ، راهنما : اصغر مشبکی، دانشگاه علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

- عزیزی،فریدون،(1382)،آموزش علوم پزشکی ،چالش‌ها،و چشم‌اندازها، نشر معاونت آموزشی وزارت بهداشت،چاپ اول،تهران

- مرندی،علیرضا،عزیزی،فریدون،(1377)سلامت در جمهوری اسلامی ایران،معاونت آموزش وزارت بهداشت، چاپ اول ،تهران

- نقشه جامع سلامت، شورای عالی انقلاب فرهنگی -کمیته تخصصی سلامت و علوم زیستی-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - تهران-آذر1389

- دست‌آوردها ، چالش‌ها ، و افق‌های پیش رو نظام سلامت جمهوری اسلامی ، شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 1389 ،تهران

- نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران ،شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 1390 ،تهران

- تبیین دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران در افق 1414 هجری شمسی مجد زاده سید رضا، مهرابی بهار، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  1389- رساله دکتری، تهران

- زارع ، محمد، : گزارش مطالعه و تحلیل نظام مدیریت اطلاعات سلامت و پیشنهاد مداخلات،1392،تهران

- سالاریان زاده ،محمد: گزارش مطالعه و تحلیل نظام مراقبت‌های ثانویه سلامت و پیشنهاد مداخلات.1393،تهران

- دماری ، بهزاد، وثوق مقدم ، عباس ، : گزارش مطالعه و تحلیل نظام مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت و پیشنهاد مداخلات .1391،تهران

- دماری ، بهزاد، وثوق مقدم ،عباس: گزارش مطالعه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سلامت و پیشنهاد مداخلات.1394،تهران

- سازمان بهداشت جهانی گزارش سال ۲۰۰۰

 

 

ب- منابع انگلیسی:

- Strauss, A & Corbin, J (2008).Basics of research. Translated by Mohammadi, Biok, Tehran: Human Science & Cultural Studies Center publication (in Persian).

- Miles, M. and Huberman, A. (2002), “Qualitative data analysis: a sourcebook ofnew methods, Sage London; Beverly Hills.

- Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On نظریه and theorizing using grounded theory.International Journal of Qualitative Methods

- Frank D. Ferris, MD,(2012) The Public Health Strategy for Palliative Care Cancer Control and Palliative Care (J.S.), World Health Organization; International Palliative Care Initiative (J.S., K.M.F.), Open Society Institute, New York, New York; Pain & Palliative Care Service (K.M.F.), Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, New York; and San Diego Hospice & Palliative Care (F.D.F.), San Diego, California, USA

-  J. S tjernsward, D. Clark (2007) Why a Public Health Strategy.), Oxford textbook of palliative medicine (3rd ed.), Oxford University Press, Oxford (2004), pp. 1197–1224

- S. Kumar, M. Numpeli,(2005) Neighborhood network in palliative care, Indian J Palliat Care, 11 (2005), pp. 6

-  Loeppke, Ronald MD, MPH; Taitel, Michael PhD; Haufle, Vince MPH; Parry, Thomas PhD; Kessler, Ronald C. PhD; Jinnett, Kimberly PhD,(2012), Health and Productivity as a Business Strategy: A Multiemployer Study Journal of Occupational & Environmental Medicine: April 2009 - Volume 51 - Issue 4 - pp 411-428

- Marvin E. González, Gioconda Quesada José V. Gavidia (2015), Conceptual design of an e‐health strategy for the Spanish health care system, Volume 14, Issue S1, September 2005 Pages S169–S18 1

- Gilbert Wangalwa1, Bennett Cudjoe2, David Wamalwa1, Yvonne Machira1, Peter Ofware1, Meshack Ndirangu1, Festus Ilako 1 ,(2010),Effectiveness of Kenya’s Community Health Strategy in delivering community-based maternal and newborn health care in Busia County, Kenya: non-randomized pre-test post test study , 1AMREF in Kenya, Nairobi, Kenya, 2AMREF in USA, New York, USA

-  ILONA KICKBUSCH,(2015)The need for a European Strategy on Global Health, Graduate Institute of International Studies, Geneva, Switzerland.