دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

2 مربی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دکترین­های نظامی در سطوح مختلف (راهبرد، عملیات و تاکتیک) نقش بسیار مهمی را در توصیف و تبیین رویکرد نظامی کشورها در نحوه بسیج و پشتیبانی نیروهای درگیر، شرح و تصویرسازی از صحنه نبرد و همچنین تبیین بهترین شیوه­های هدایت نیروها ایفاء می­کنند. در این مقاله محقق تلاش نموده­ تا از منظر هستی‌شناختی به پدیده دکترین­های کارگزارمحور و نقش عوامل ایدئولوژی و انگاره­های اجتماعی و فرهنگی در جنگ‌های نامتقارن بپردازد.
محقق برای روشن نمودن سمت‌وسوی پژوهش سؤالات ذیل را مطرح نموده است:
- کارکرد عامل ایدئولوژی در دکترین­­های نظامی کارگزارمحور چگونه است؟
- کارکرد عامل انگاره­های اجتماعی- فرهنگی در دکترین­های­ نظامی کارگزارمحور چگونه است؟
محقق برای انجام این پژوهش به‌صورت ترکیبی کیفی و کمی مبتنی بر علم پدیدارشناسی، خبرگی و توزیع پرسشنامه صاحب‌نظران حوزه­های مرتبط و پرسشنامه جهت تائید نهایی بهره برده است.
در انتها محقق توانسته است ضمن معرفی پدیده­ دکترین نظامی کارگزار محور، عوامل شکل­گیری راهبردهای گذار از پارادایم­های موجود، بسترها، عوامل مداخله­گر به پیامدهای ناشی از آن و راهکارهای ایجاد و یا خنثی­سازی آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی:

- ایگلتون، تری،(1381)، «درآمدی بر ایدئولوژی»، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران، آگاه

- بیتس، دانیل،(1370)، «انسان‌شناسی فرهنگی»، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی

- دانش­آشتیانی، محمدباقر ،(1388)، «اصول تدوین دکترین نظامی»، مقاله­نامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 7

- کرفلد، مارتین،(1386)، «بازاندیشی مفهوم جنگ»، ترجمه عبادا... حیدری، تهران، مرکز آینده‌پژوهی علوم و صنایع دفاعی

- مکنزی، کنت ،(1382)، «جنگ نامتقارن»، ترجمه عبدالمجید حیدری­،تهران، دافوس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- نش، کیت ،(1387)، «جامعه­شناسی سیاسی معاصر»: جهانی‌شدن، سیاست و قدرت،ترجمه محمدتقی دلفـروز، تهران: کویر

- وبر، ماکس ،(1392)، «دین قدرت جامعه»،1392، ترجمه احمد تدین، تهران، هرمس

- هی، کالین،(1393)، «ساختار و کارگزار»، در: مارش، دیوید (و استوکر، جری)، روش  و نظریه در علوم سیاسى، ترجمه امیرمحمد حاجى یوسفى، تهران، مقاله‌کده مطالعات راهبردى وزارت امور خارجه

ب) منابع انگلیسی:

- Althusser, I.,1995, Ideology and Ideological state Apparatuges, (notes to ward investigation), in. Ziziek, S, mapping Ideology. London: verso

- Boyd, Jhon, col.,1982, Patterns of Conflict, US Airforce War college

- Corbin, J. &Strauss, A.,1998, grounded theory methodology, IN NK Denizn ays Lincoln(eds.)

- Guattari, Felix.,1987, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, Gilles Deleuze, The University of Minnesota

- Hay, C.,1995, Structure and Agency, in D. Marsh and G. Stoker (eds), Theory and Methods in Political Science. London: Macmillan

- Hegel.,1986, Wissenschaft der Logik II (= Hegel: Werke, Bd. 6, hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel), Frankfurt am Main

- High, Marc A.,2008, Idea and Ontology. An Essay in Early Modern Metaphysics of Ideas , PennsylvaniaState University Press

- Robert, Henry.,2006, Robert's Rules of Order, (in Brief) Filiquarian Publishing, LLC

- Stepanova, E.,2008, Terrorism in asymmetrical conflict, SIPRI Report 23. Oxford University Press

- Vygotsky, L.S.,1978, Mind in Society, Harvard University Press