دوره و شماره: دوره 16، شماره 74، زمستان 1397، صفحه 1-181 (سال شانزدهم، شماره 74، زمستان 1397) 
4. تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی

صفحه 75-98

محمد ادریسیان؛ سید محمود شمس دولت‌آبادی؛ محمد قربان جافری