تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری- علوم دفاعی راهبردی - دانشگاه عالی دفاع ملی،(نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

 بر هیچ کس پوشیده نیست که ما
در عصر حاضر و شرایط حسّاس کنونی با یک تهاجم و جنگ حقیقی و سازمان­یافته از طرف
دشمنان مواجه هستیم که از راه‌های بسیار مختلف و بسیار هنرمندانه به اجرا گذاشته
شده است و هدف آن استحاله فرهنگی، بی­ثبات­سازی، براندازی و مهار و انزوای بین‌المللی
انقلاب اسلامی است. استکبار جهانی با بکارگیری قدرت نرم خود جنگ و چالش بزرگی را
در ابعاد مختلف و در محیط‌های متفاوت داخلی، منطقه‌ای وجهانی آغاز نموده است.تحقیق
حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که تأثیرات جنگ نرم بر
جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم چیست و راهبردهای مبارزه با آنها کدامند؟ این
تحقیق برمبنای دستاورد از نوع کاربردی، برمبنای روش تحقیق، از نوع پیمایشی، توصیفی
و تحلیلی و برمبنای نوع داده‌های مورد استفاده از نوع آمیخته است. پس از بررسی
دیدگاه‌های نظری راجع به جنگ نرم از منظر قرآن، ابعاد و مؤلفه‌های آن شناسایی شده
و به‌منظور تعیین تأثیر مؤلفه‌ها، نسبت به تنظیم پرسش­نامه بین جامعه آماری اقدام
گردید. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-93 دانشگاه عالی
دفاع ملی و دانشگاه ادیان و مذاهب به تعداد 100 نفر است که با استفاده از فرمول
کوکران تعداد 25 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. روش جمع‌آوری اطلاعات و
داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و با استفاده از ابزارهای پرسش­نامه و
فیش‌برداری و همچنین نُت­برداری کتابخانه‌ای، داده‌های لازم جمع‌آوری شدند. داده‌های
تحقیق با استفاده از شیوه‌های آماری توصیفی و تحلیل‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

- قرآن کریم، ترجمه استاد ابوالفضل بهرام­پور(1391).

-- امام خامنه­ای (                         )، "مجموعه بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران 21/5/1371قابل دسترسی در:farsi.khamenei.

- امام خامنه­ای ( )، "مجموعه بیانات در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی 31/2/86قابل دسترسی در:farsi.khamenei.ir

- افتخاری، اصغر (1385)، "قدرت نرم و انقلاب اسلامی" فصلنامه مطالعات بسیج، سال نهم، شماره 32 

- افتخاری، اصغر (1385)،"کالبد شکافی تهدید" تهران دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد و علوم دفاعی – مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی سپاه.

- امیری، ابوالفضل (1387)، "تهدید نرم، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی"، تهران، انتشارات پگاه. 

- انعامی­علمداری، سهراب(1387) "تهدیدات نرم با الگوی تقابل استراتژیک ایالات متحده در برابر ایران" فصلنامه تخصصی گزارش جمهور، شماره26و27، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری.

- حسینی،حسین(1390)"ارتباط اقناعی از آموزه­های عملی تا یافته­های علمی"، داشگاه امام حسین (j)

- دیوید، فرد آر (1999) "مدیریت راهبردی"، ترجمه پارساییان و اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- روحانی، محسن(مترجم)(1388)"کاربرد قدرت نرم نوشته لنون، الکساندر"، انتشارات دانشگاه امام صادق(j)

- عصاریان­نژاد، حسین،(1392)، "تدوین راهبردهای مقابله با جنگ نرم استکبار"، انتشارات داعا.

- گلشن پژوه، محمود رضا (1387) "جمهوری اسلامی و قدرت نرم" معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر گسترش تولید علم.

- مرادی، حجت(1388)«"قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل" معاونت فرهنگی اجتماعی بسیج.

- مرادی، حجت (1388)، "جنگ نرم، قدرت نرم"، تهران، انتشارات ساقی.

- مکارم شیرازی، ناصر،(1383)، "تفسیر نمونه 23 جلدی"، انتشارت آوای قرآن.

- نایینی،علی محمد(1387) "مبانی مأموریت سپاه در مقابله با تهدیدات نرم" فصلنامه علمی، تخصصی عملیات روانی سال 5 شماره 20 دانشگاه امام حسین (j).

- هاشمیان­فرد،زاهد (1390)، "جنگ نرم از نگاه قرآن کریم"، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

- یوسفی، جعفر (1387). مقاله "بررسی تطبیقی قدرت نرم در گفتمان‌های اسلامی و لیبرال دموکراسی"، معنی و مفهوم قدرت نرم در گفتمان اسلامی و غربی (از مجموعه مقالات همایش بسیج و قدرت نرم. پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج – دانشگاه امام صادق(j) چاپ اول.