مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات امنیت ملّی دانشکده علوم و فنون فارابی

2 دانش‌آموخته دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران سبک متفاوت و نوینی را در
حکمرانی و اداره کشور به ارمغان آورده است. نیروهای مسلح به‌عنوان نهادی پیشرو در
نظام که همواره در خط مقدم مبارزه ضد استکباری قرار داشته‌اند، اصول و مبانی
فرماندهی و مدیریت را بر گفتمان ولی‌فقیه به‌عنوان فرمانده عالی خود قرار داده‌اند
که ترجمانی است از آموزه‌های دینی و اسلامی و سیره نبوی (صلوات ا... علیه)
و ائمه اطهار (علیهم‌السلام).
در این تحقیق که باهدف احصاء مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت
در نیروهای مسلح به روش آمیخته انجام‌شده، روش تحقیق داده بنیاد به‌عنوان روش غالب
می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق،
در روش میدانی، خبرگان این حوزه به تعداد 200 نفر برآورد گردیده که 120 نفر از آن‌ها به
روش هدفمند غیرنسبتی در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های
تحقیق، معنویت محوری و مکتبی بودن، مردمی بودن، مدیریت و رهبری مقتدر و انقلابی و
شهادت‌طلبی از اهم مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


Imam Khomeini (1382), Sahifeh Noor, Third Printing, Tehran, Office of Preservation of Imam's Works Imam Khomeini (1378), Sahifeh Noor, Volume 10, Tehran, Institute for the Publishing of Imam's Works Imam Khamenei, "Software of Hadith Province", Qom: Computer Research Center of Islamic Sciences, Noor. Aghasi Esfahani, Mohammad Hassan (2011), "The Foundations and Theories of Military Leadership and Its Comparative Study Based on the Values ​​of the Islamic Revolution and the Imposed War", Tehran: Strategic Defense Research Center. Agha Bakhshi, Ali and Minoo Afshari-Raad (2008), "The Culture of Political Science", Tehran, Chapar Publishing. Rostami, Mahmoud (1999), "Military Dictionary" (Second Edition), Tehran: Joint Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran. Rezaeian, Ali (Spring 2005), "Establishing and Establishing an Organizational Perspective Model in the View of the Perspective of the Islamic Republic of Iran", Journal of Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, Vol. 3, No. 8 & 9. Zinejadini, Majid, Sanjagi
 
Sahi, Mohammad Ebrahim, Farahi Bozanjani, Berzou, Shams Aharm, Mehran (Autumn 2011), "Understanding the Transformational Leadership Dimensions and Factors Based on Imam Khamenei's Remarks", Strategic Studies Quarterly, ninth year, No. 34.
Saleh Esfahani, Asghar (2008), "Strategic Management Model for the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran (PhD thesis)", Tehran, National Defense University, Strategic Management Faculty.
Mohammad Nejad, SeyyedMahraali (1392), "Designing and explaining the strategic decision making model of the IRGC commanders during the holy defense (PhD dissertation)", Tehran: Imam Hossein University
 
Makarem Shirazi, Nasser (1370), "Command and Command in Islam", Qom.
Nabavi, Mohammad Hassan (2003), "Islamic Management" (Seventh Edition), Qom: Bostan Book Publishing.
Board of Authors Nazaja (2003), "Military Leadership" (fifth edition), Tehran, Manz Publishing.
School of Command and Staff, (1997) Leadership and Command and Command, Tehran: Dafus Ajah Publishing.
G. STEWART, WILLIAM(2000),PERCEPTIONS OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT,IN THE ARMED FORCES OF THE UNITED STATES, Norman, Oklahom.