سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا و تحلیلگر امنیت بین‌الملل

چکیده

این تحقیق با هدف آزمون «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) که توسط مرکز مطالعات راهبردی آجا ارائه گردیده، انجام شده است. در این راستا این سؤال مطرح است که پاسخ‌های دریافتی از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) تا چه حد با پاسخ‌های دریافتی از مدل آنتروپی شانون و مدل ساده وزنی برای سنجش تهدیدات ج.ا.ا. منطبق‌اند؟
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و همبستگی- همخوانی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از هر دو روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ‌کارشناسان، محققان و خبرگان مرکز مطالعات راهبردی آجا و نیروهای مسلح و مراکز امنیت پژوهی، علمی و دانشگاهی با حداقل 25 سال خدمت، 45 سال سن، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و جایگاه شغلی 18 و به تعداد 60 نفر بوده است که با تمام آن‌ها به روش سرشماری مصاحبه به عمل آمد یا پرسشنامه تکمیل گردید. برای تحلیل مصاحبه‌ها و سؤالات باز پرسشنامه‌ها از روش تحلیل محتوای سیستماتیک استفاده شد. اعتبار و روایی پرسشنامه‌ها نیز با کمک آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تبیین مبانی نظری و عوامل مؤثر بر تهدیدات نظامی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و انجام تحقیق به روش میدانی با برگزاری جلسات نخبگی صورت گرفت. برای تجزیه تحلیل داده‎های تحقیق و اعتبارسنجی داده‎های گردآوری‌شده نیز از آمارهای توصیفی و استنباطی و روش تحلیل سیستماتیک استفاده شد.  نتایج این تحقیق نشان از انطباق پاسخ‌های دریافتی از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) با پاسخ‌های دریافتی از مدل آنتروپی شانون و مدل مجموع وزنی ساده دارد.

کلیدواژه‌ها


افتخاری، اصغر (1383)،"مرزهای گفتمانی نظریه اسلامی امنیت"، فصلنامه مطالعات راهبردی- سال 7، شماره 3.

افتخاری، اصغر،(1381)، "ساخت دولت امنیت ملی"، فصلنامه مطالعات راهبردی- ش 3.

افتخاری، اصغر(1385)" کالبدشکافی تهدید"، دانشگاه امام حسین(j)- تهران .

افتخاری، اصغر(1389)" اصول و مبانی تهدید شناسی در حوزه داخلی" دانشگاه جامع امام حسین (j) - دانشکده اطلاعات و امنیت- تهران.

امینیان، بهادر(1371)، "تحول مفهوم امنیت ملی" مجله سیاست دفاعی- سال اول، شماره 1- تهران.

بوزان، باری،(1378)،" مردم، دولت‌ها، هراس"ترجمه و انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی– تهران.

بوزان، باری و همکاران  (ویور و دوویلد)، (1386)، "چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت"، ترجمه علیرضا طیب- پژوهشکده مطالعات راهبردی – تهران.

پژوهشکده مطالعات راهبردی،(1381)،"گزارش پژوهشی مفهوم‌شناسی امنیت"، تهران.

تریف، تری و دیگران- "مطالعات امنیتی نوین" مترجمان علیرضا طیب و وحید بزرگی- انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی- تهران. 1383

حسینی، حسن،(1388)، "چه تصوری از قرن21 دارید؟ نزدیکی فرهنگ‌ها از راه دور- انتخاب".

درویشی سه تلانی، (1374)، "تهدیدات امنیت ملی یک چارچوب نظری"، مجله سیاست دفاعی- شماره 10 و 11-سال سوم.

ره‌پیک، سیامک ،(1377)، "امنیت ملی و تحدید حقوقی آن" فصلنامه مطالعات راهبردی- پیش‌شماره دوم. تابستان

ره پیک، سیامک،(1387)، "تهدیدات قدرت ملی شاخص‌ها و ابعاد"، دانشگاه عالی دفاع ملی- تهران.

ره پیک، سیامک،(1387)،" نظریه امنیتدرجمهوریاسلامیایران"، دانشگاه عالی دفاع ملی- تهران.

صادقی، رضا،(1386)،" الگوی برآورد تهدیدات داخلی"، مرکز مطالعات دفاعی و راهبردی، تهران.

عبدالله خانی، علی،(1382)، "نظریه امنیت"، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر- تهران.

مرادیان، محسن،(1395)، "مدل‌سازی ریاضی به‌منظور برآورد و سنجش تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی" – مقاله منتشرنشده، تهران.

مرادیان، محسن،(1385)، "درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات" ، انتشارات راشا، تهران.

مرادیان، محسن،(1391)، "مبانی نظری امنیت"، انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی- تهران.