دوره و شماره: دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 1-288 (سال بیستم، شماره 89- پاییز 1401) 
مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی

صفحه 51-72

محمدحسن باقری؛ عباسعلی سلمانی؛ علی میرزایی کهن؛ ‌ محمدرضا کارآموز؛ تورج زین‌الدین؛ جلال امینی


پژوهشی

مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب

صفحه 115-136

علیرضا حامدی سنجانی؛ علی‌اصغر بیک‌بیلندی


مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا

صفحه 137-156

مجید اسدی؛ حسین ولی وند زمانی‌؛ محمد اکرمی نیا؛ سهیل گودرزی


شماره‌های پیشین نشریه

سال بیستم، شماره 90- زمستان 1401
سال بیستم، شماره 89- پاییز 1401
سال بیستم، شماره 88- تابستان 1401
سال بیستم، شماره 87، بهار 1401