دوره و شماره: دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 1-288 (سال بیستم، شماره 89- پاییز 1401) 

پژوهشی

مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب

صفحه 136-115

علیرضا حامدی سنجانی؛ علی‌اصغر بیک‌بیلندی


مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا

صفحه 156-137

مجید اسدی؛ حسین ولی وند زمانی‌؛ محمد اکرمی نیا؛ سهیل گودرزی


شماره‌های پیشین نشریه

سال بیستم، شماره 90- زمستان 1401
سال بیستم، شماره 89- پاییز 1401
سال بیستم، شماره 88- تابستان 1401
سال بیستم، شماره 87، بهار 1401