مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 استادیار مدیریت استراتژیک دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

4 Ph.D. in Political Science, Lecturer at National Defense University

چکیده

تأثیر جهان­بینی و ایدئولوژی غالب هر جامعه بر نگرش­های سیاستمداران و سیاست­های متخذه توسط آن‌ها بر کسی پوشیده نیست و این قاعده در مورد آمریکا و سیاست­مداران آن نیز صدق می­کند. این کشور با توجه­ به­ موقعیت ویژه­ای که برای خود در دنیا قائل است، سیاستی خاص و متفاوت از سایر کشورها دارد. در چند دهه اخیر سیاست سلطه­جویی و هژمونی به اولویت اول سیاست خارجه این کشور در تمامی عرصه­های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... تبدیل‌شده است. از مؤلفه­های مهم در شکل­گیری اندیشه سیاسی و به‌تبع آن اندیشه نظامی هر جامعه، باورها و اعتقادات حاکم بر آن است لذا نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا مسئله‌ای است که مقاله حاضر بدان می­پردازد. بر همین اساس سؤال اصلی این تحقیق، عبارت از این است که: "مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا چه نقشی دارد؟)" به‌منظور پاسخ به این مسئله پژوهشی با روش آمیخته صورت گرفته است و با بهره­گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی، بر دیدگاه اندیشمندان غربی و غرب­شناسان، برگرفته از آثار مکتوب انجام بررسی‌شده است. یافته­های پژوهش مبین این است که اکثریت مطلق جامعه نمونه به فرضیه پژوهش پاسخ زیاد و خیلی زیاد را داده­اند، همچنین با توجه به تحلیل استنباطی و آزمون خی­دو و با در نظر گرفتن مقدار بحرانی و مقدار آماره آزمون به‌دست‌آمده فرضیه پژوهش تأیید گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of belief and ideological foundations in The military thought of the United States

نویسندگان [English]

 • M Asadi 1
 • H ValiVand Zamani 2
 • M AkramiNia 3
 • S Godarzi 4
1 Doctoral student of Strategic Defense Sciences of National Defense University
2 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Command University and Aja Headquarters
3 Assistant Professor of Strategic Management at Command University and Aja Headquarters
4 دکتری علوم سیاسی مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی
چکیده [English]

  The influence of the dominant worldview and ideology of any society on the attitudes of politicians and the policies adopted by them is not hidden from anyone, and this rule also applies to America and its politicians. Considering the special position it holds for itself in the world, this country has a special and different policy from other countries.
In the last few decades, the policy of domination and hegemony has become the first priority of this country's foreign policy in all economic, cultural, military, etc. fields. One of the important components in the formation of the political thought and, accordingly, the military thought of any society, are the beliefs and convictions that govern it, so the role of religious and ideological foundations in the American military thought is an issue that this article deals with. Based on this, the main question of this research is: "What is the role of religious and ideological foundations in American military thought?" In order to answer this question, a mixed method research was conducted and uses the analytical-descriptive approach, based on the viewpoints of western thinkers and western scholars, the research is taken from the written works of the research. The findings of the research show that the absolute majority of the sample population gave a high and very high response to the research hypothesis. Also, according to the inferential analysis and the chi-square test, and considering the critical value and the obtained test statistic, the hypothesis of the research has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Military Thought”
 • “Belief Bases”
 • “Ideology”
 • “America”
 •  فهرست منابع

  الف- منابع فارسی:

  - احمدی، بابک (1379)، "مارکس و سیاست مدرن"، تهران، نشر مرکز

  - جمشیدی، محمدحسین (1383)، "مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در جهان"، تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دوره عالی جنگ

  - جمشیدی، محمدحسین (1383)، "غرب و مبانی فکری آن در اندیشه امام خمینی(رحمت ا... علیه)"، پژوهشنامه متین، شماره 25

  - جمشیدی، محمدحسین (1385)، "رخ اندیشه"، تهران، کلبه معرفت

  - جمشیدی محمدحسین (1396)، "اندیشه نظامی امام علی(علیه­السلام)"، پروژه تحقیقاتی در ستاد کل نیروهای مسلح

  - حلال­خور، مهرداد و باباجان نژاد، محمدمهدی (1390)، "تأثیر ایدئولوژی بر تناسب کاربرد قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی خاورمیانه­ای ایالات‌متحده آمریکا (مطالعه موردی اعراب، اسراییل)"، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین­المللی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شماره نهم

  - خسروی، کمال (1382)، "نـقد ایدئولوژی"، تهران، اختران

  - خلیلی، اسدا... (1381)، "روابط ایران و آمریکا"، تهران

  - دهشیار، حسین (1386)، "سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات‌متحده"، تهران، قومس

  - زرشناس، شهریار (1393)، "شناخت و سنجش ایدئولوژی‌های مدرن"، جلد اول، انتشارات کیهان

  - سلامی، حسین و یدالهی، رضا (1396)، "ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه­های حضرت امام خامنه­ای(مدظله‌العالی)"، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال پانزدهم، شماره 69

  - ضیائی‌بیگدلی‌، محمدرضا (1373)، "حقوق‌ جنگ"‌، تهران‌

  - عزیز خانی، احمد (1388)، "بررسی شاخص­های بنیادگرایی مسیحی در آمریکا (برمبنای اندیشه­های لئواشتراوس)"، فصلنامه دین و سیاست، شماره 20-19

  - عسگری، محمود (1391)، "ویژگی­ها و مؤلفه­های کلیدی اندیشه نظامی امام خامنه­ای(مدظله­العالی)"، گزیده مقالات اولین همایش تبیین اندیشه­های دفاعی امام خامنه­ای(مدظله­العالی)، تهران، یاران شاهد

  - علیقلیان، احد (1391)، " فرانسیسکو سوارز "، مهرنامه، ویژه‌نامه جنگ و صلح، تهران

  - قوام، سید عبدالعلی (1388)، "اصول سیاست خارجی و سیاست بین­المللی"، تهران، سمت

  - کولییار، کلود آلبر (1368)، "نهادهای روابط بین‌الملل"، ترجمه هدایت ا... فلسفی، انتشارات نشر نو، تهران

  - گروه مطالعات دفاعی (1390)، "مطالعه تطبیقی در اندیشه نظامی"، دانشگاه عالی دفاع ملی

  - مارکس، کارل (1976)، "ایـدئولوژی‌ ‌آلمانی"، هیئت تحریریه نشریه کارگر

  - محمدی، منوچهر (1382)، " استراتژی آمریکا بعد از 11 سپتامبر"، تهران

  - مظفرپور، نعمت­ا... (1382)، "الگوها شیوه­های اجرا و ابزارهای ایدئولوژیک سیاست خارجی آمریکا"، فصلنامه مطالعات منطقه­ای، سال پنجم

  - مهاجرنیا، محسن (1394)، "اندیشه دفاعی اسلام"، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  ب- منابع انگلیسی:

  • Halliday, F. (2005), the Middle East in International Relations; Power, Politics and Ideology, Cambridge: Cambridge University Press
  • Samuel Huntington, American Ideals Versus American Intitutions, American 1989
  • Kimball, Charles, when religion becomes evil, new York: harper collines e-books,2008
  • Mannheim, K. (1971), the Ideology and Sociological Interpretation of Intellectual
  • Payne, R.J. (1995), The Clash with Distance Cultures, New York: State University Press

  پ- سایت­ها:

  - آجرلو، علی (1388)، "سایت باشگاه اندیشه"

  - صداقت­گویان، محمد (1382)، "نقش مذهب در آمریکا"، شماره ۳۲۲۲ hamshahrionline.ir

  - واعظی، اصغر (1382)، "نقش مذهب و ایدئولوژی در سیاست آمریکا"، شماره ۳۲۲۲ hamshahrionline.ir