مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اندیشه نظامی / دانشکده دفاع

2 عضو هیئت علمی و استادیار داعا

چکیده

اندیشه نظامی به دلیل این‌که‌ امری‌ انسانی‌ است می‌توان گفت به فـرد بـینش می‌دهد که در سایه آن بتواند ضمن شناخت و تجزیه‌وتحلیل‌ وضعیت‌ دفاعی‌ و رزمی جامعه، نـیروها، امـکانات و مـقتضیات زمانی، جایگاه و نقش خود را مشخص نماید‌، دانستن اندیشه‌های دفاعی و نظامی نه‌تنها برای نیروهای نظامی و دفاعی جامعه بلکه برای هر فردی که دفاع و رزم به‌نوعی با زندگی او ارتباط دارد، امری ضروری و حیاتی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی مطالعات انجام‌شده در جهت شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با دانش اندیشه نظامی است که طی سال‌های 2000 تا 2020 به تعداد 35 منبع بود که بر اساس چکیده انتخاب شد. سپس 27 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت 19 منبع به‌عنوان منابع کاملاً مرتبط، به روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفت. مفاهیم استخراج‌شده در قالب پرسشنامه به جامعه نمونه که تعداد 12 نفر از اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی و مسلط به دانش اندیشه نظامی بودند، ارائه شد و برمبنای فرمول لاوشه cvr و  cvi گویه­ها محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت که درنهایت 9 بعد اصلی دانش اندیشه نظامی احصاء شد که عبارت‌اند از: تاریخ وقایع نظامی، فلسفه نظامی، فقه نظامی، نظریه‌های نظامی، ایدئولوژی نظامی، سیر تحولات سیاسی، اندیشه نظامی مکاتب، اندیشه نظامی ادیان، اندیشه نظامی اشخاص.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions of military thought knowledge in meta-composition

نویسندگان [English]

 • alireza hamedi senejani 1
 • Ali Asghar Beik Bilandi 2
1 Military Thought / School of Defense
2 Faculty member and Assistant Professor of Dafous Aja
چکیده [English]

Military thought can be said to give insight to a person based on the fact that it is a human thing, in the shadow of which he can identify and analyze the defense and combat situation of the society, the forces, possibilities and time requirements, determine his position and role, knowing the defense and military thoughts not only It is considered necessary and vital for the military and defense forces of the society, but also for every person whose defense and combat are somehow related to his life. This research was conducted with the aim of examining the studies conducted in order to identify the dimensions of military thought knowledge. The present research method was qualitative and meta-composite. The research community includes all sources related to the knowledge of military thought, which were 35 sources during the years 2000 to 2020, which were selected based on the abstract. Then 27 sources were selected based on the content, and finally 19 sources were examined as completely related sources by thematic analysis method. The concepts extracted in the form of a questionnaire were presented to the sample population, which consisted of 12 professors of the Supreme National Defense University and were proficient in the knowledge of military thought, and the items were calculated and confirmed based on the Laoshe formula, cvr and cvi, and finally 9 main dimensions of knowledge Military thought was counted, which include: history of military events, military philosophy, military jurisprudence, military theories, military ideology, course of political developments, military thought of schools, military thought of religions, military thought of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Thought”
 • “Military Thought Meta-combination”
 • فهرست منابع

  الف- منابع فارسی:

  • اسپرینگز، توماس (1370)، "فهم نظریه‌های سیاسی"، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، انتشارات آگاه
  • تسبیحی، اکبر (1386)، "مبانی اندیشه نظامی فرماندهی کل قوا(مدظله­العالی)"، تهران، انتشارات دانشگاه افسری امام علی(علیه­السلام)
  • توحیدی، ارسطو (1386)، "مهندسی تولید قدرت نظامی"، نشریه نگرش راهبردی، شماره 79
  • جعفری، مجتبی (1395)، "فلسفه تقلید اندیشه یا بارش افکار جدید"، مجموعه مقالات کنگره بین المللی ادبیات
  • جمشیدی، محمدحسین (1380)، "مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در ایران"، انتشارات دانشگاه امام حسین(علیه­السلام)
  • جمشیدی، محمدحسین (1383)، "مبانی و تاریخ اندیشه‌ نظامی جهان"، انتشارات دانشگاه امام حسین(علیه­السلام)
  • جمشیدی، محمدحسین (1389)، "مبانی اندیشه نظامی در اسلام"، انتشارات دانشگاه امام حسین(علیه­السلام)
  • جمشیدی، محمد حسین(1396)، "تبیین مقوله صلح در نظریه مدینه‌ المسالمه (شهر صلح) فارابی و نظریه صلح پایدار کانت"، مجله جستار سیاسی، شماره 3
  • حامدی، علیرضا؛ ظریف منش، حسین و باقری هشی، مهدی (1399)، "ابعاد و مؤلفه‌های نظام آموزشی نیروهای مسلح"، فصلنامه مطالعات استراتژیک، شماره 45
  • حسینی بهشتی، سیدمحمد (1361)، "بررسی و تحلیل از جهاد، عدالت، لیبرالیسم و امانت"، تهران، حزب جمهوری اسلامی
  • حسینی جیرودی، حسین (1372)، "اندیشه استراتژی کلاوزویتس"، مجله سیاست دفاعی، شماره 3
  • حجازی­فر، سعید؛رهنورد، فرج­اله؛ لطیفی، میثم؛ طاهرپور کلانتری، حبیب­ا... (1396) ، "بررسی مطالعات حاکمیت اسلامی در ایران با استفاده از روش فراترکیب"، مجله مدیریت سازمان‌ های دولتی، شماره 21
  • دوبلویس، لوکاس (1379)، "دیباچه‌ای بر جهان باستان"، تهران
  • رستمی، محمود (1383)، "بررسی اندیشه های نظامی کلاوزویتس و سون تزو"، نشریه نگرش راهبردی، اسفند ماه، شماره 99
  • رستمی، محمود (1385)، "تحلیل رساله در باب جنگ کلازویتس از جنبه های جامعه شناسی جنگ"، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 37
  • رستمی‌، محمود (1386)‌، "فلسفه‌ و مفاهیم نظامی"، دانشگاه عـالی دفـاع ملی، تهران
  • سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (1391)، "گزیده مقالات اولین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)"، اردیبهشت‌ماه
  • سیف زاده، سید حسین (1376)، " اسلام و سکولاریسم"، مطالعات خاورمیانه، شماره ۸
  • سن تزو (1358)، "هنر جنگ"، ترجمه محمود کی، تهران، انتشارات ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شیخ، علیرضا (1396)، "بازطراحی نظام آموزشی دانشکده دفاع ملی"، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • عسگری، محمود (1391)، "چارچوب نظری اندیشه نظامی"، نشریه اطلاعات راهبردی، شماره 89
  • طباطبایی، سیدجواد (1382)، "درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران"، نشر کویر، شماره 32
  • کلاوزویتس، کـارل فـون (1393)، "در بـاب مـاهیت جـنگ"، ترجمه مرضیه خسروی، انتشارات نشر روزگار نو

  -   گال مردیت، والتر بورگ (1382)، "روش تحقیق کیفی"، ترجمه احمدرضا نصر، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

  • محمدنژاد، میرعلی و نوروزی، محمدتقی (1378)، "فرهنگ استراتژی"، تهران، انتشارات سنا
  • مجرد، محسن (1390)، "راهبرد جنگ پیش‌دستانه از نظریه تا واقعیت"، تهران، دانشگاه امام صادق(علیه­السلام)

  ب- منابع انگلیسی:

   

  • Azar Gat, Policy and War in Modern Military Thought (Tel Aviv: Maarachot, 2019)
  • Barro, R. J. & Lee, J. W. (2013). A new data set of educational attainment in the world, 1950–2010. Journal of development economics, 104, 184-198. Beck
  • David B. Kopel, THE TORAH AND SELF-DEFENSE, University of Michigan, 2004
  • Jomini, Summary of the Art of War (Urbana: University of Illinois Press, 1947)
  • Michael Handel, Clausewitz in the Age of Technology, in Michael Handel (ed.), Clausewitz and Modern Strategy (London: Frank Cass, 1986)
  • Sandelowski, M.And Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative