مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

4 دکترای مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

سیاست دفاعی کشورها، به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، مستلزم ارزیابی دقیق، مداوم و متناسب با شاخص­های علمی و تخصصی است. در این بین، ارزیابی علمیِ تحقق و پیاده­سازی سیاست­های دفاعی، نقش مهمی در الگوی ارزیابی همه­­جانبه سیاست دفاعی، برای بازبینی و تطبیق این سیاست­ها با الزامات و اقتضائات پویا و سیال امنیت ملی دارد. هدف از این تحقیق، ارائه الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد. روش پژوهش حاضر، ترکیبی از روش‎های موردی– زمینه‎ای، همبستگی- همخوانی و توصیفی می‎باشد.در این پژوهش جهت گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه-پرسشنامه یهره گیری شده و به منظور استخراج ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎های الگوی ارزیابی سیاست‎های دفاعی ضمن مصاحبا با خبرگان که تعداد آنها 15 نفر می باشد، پرسشنامه بسته جهت تائید نظرات خبرگان و متخصصین میان نظر خواهی 36 نفر( حجم نمونه) توزیع گردید.جهت تعیین پایایی ابزار کمی پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در نهایت، الگویی طراحی گردیده که دارای 6 بعد، مشتمل بر ابعادِ اصول و ارزش‎های بنیادین، ساختار و سازمان، سرمایه انسانی، عملیاتی، محیطی و تبلیغی و اطلاع رسانی و 11 مؤلفه، مشتمل بر مؤلفه‎های ارزش‌های اسلامی و انقلابی، اصول کلی، ساختاری، سازماندهی،رفتاری، عملکردی، اجرایی، رزمی و دفاعی، محیط داخلی، محیط خارجی و  تبلیغات و اطلاع رسانی بوده و دارای 87 شاخص اصلی، می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for evaluating the realization of the defense policies of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Y Zohdi Nasab 1
 • M Kamali 2
 • V Riyazi 3
 • S Sadeghi Goghri 4
1 Professor at National Defense University
2 Assistant Professor at National Defense University
3 Assistant Professor of the Faculty of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran
4 PhD in Strategic Military Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

The defense policy of countries, as one of the main pillars of national security, requires accurate, continuous and appropriate evaluation based on scientific and specialized indicators .‌In the meantime, the scientific evaluation of the realization and implementation of defense policies plays an important role in the comprehensive evaluation model of defense policy, to review and adapt these policies to the dynamic and fluid requirements and requirements of national security. The purpose of this research is to provide a model for evaluating the realization of the defense policies of the Islamic Republic of Iran. The current research method is a combination of case-contextual, correlation-congruence and descriptive methods. In this research, the interview-questionnaire tool was used to collect data, and in order to extract the dimensions, components and indicators of the defense policy evaluation model, interviews were conducted with 15 experts.
A closed questionnaire was distributed among 36 respondents (sample size) to confirm the opinions of experts and experts. Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the quantitative research tool. Finally, a model has been designed that has 6 dimensions, including the dimensions of fundamental principles and values, structure and organization, human capital, operational, environmental and promotional and information, and 11 components, including the components of Islamic and revolutionary values. The general principles are structural, organizational, behavioral, functional, executive, combat and defense, internal environment, external environment and advertising and information and has 87 main indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Model
 • model design
 • policy
 • evaluation
 • defense”
 • فهرست منابع

  الف- منابع فارسی:

  • الوانی،سید مهدی-میرشفیعی،(1397) نصرالله، "مدیریت تولید" ناشر به نشر(تهران)
  • اعرابی و خدادادی(1391)" برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعات خدادادی و اعرابی، ناشر مهکامه(تهران)
  • جهانگیر کرمی(1395) مقاله ای با عنوان " محیط امنیتی خاورمیانه و سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران " فصلنامه سیاست دفاعی پاییز و زمستان 1384 شماره 52 و 53
  • حسین جیردهی( 1392) مقاله ای با عنوان "سیاست دفاعی؛ چارچوبی برای تحلیل" فصلنامه سیاست دفاعی، دوره اول، شماره یکم.
  • زهدی نسب، یعقوب (1386)، سیاست دفاعی، راهبرد دفاعی و دکترین دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پنجم، شماره هفدهم.
  • زهدی نسب، یعقوب (1394)، سیاست دفاعی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • سیف، بهمن، 1392، طراحی سبک رهبری فرماندهان سپاه بر اساس دیدگاه امام علی (ع)، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع) شماره 11، تهران.
  • عسگری، محمود- زهدی­نسب، یعقوب و (1387)، شاخص‌های ارزیابی سیاست دفاعی، فصلنامه راهبرد، سال ششم، شماره بیست و سوم.
  • علیدوستی شهرکی و همکاران(1397)"مقاله ای با عنوان رابطه "دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی" فصلنامه سیاست دفاعی بهار 1397 , دوره 26 , شماره
  • فتاح شریف زاده و همکاران(1399) درمقاله ای با عنوان " ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر خط‌مشی گذاری در صنعت نفت و گاز از منظر کارآفرینی "، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، شماره 15،تابستان 1395.
  • قیصری و همکاران( 1395) مقاله ای با عنوان" سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی،زمستان 1395، دوره 10، شماره 37
  • واعظی و همکاران( 1399) مقاله ای با عنوان " الگویی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در ایران، مطالعه خط‌مشی مالیات بر ارزش‌افزوده" فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، دوره هشتم، تابستان 1397

   

   

  ب- منابع انگلیسی:

  • Anderson, James A, david W. Brady, Charles s, bullock and joseph Stewart JR (1986) public policy and politics in America, Montery, California: book/ cole publishing
  • Ayşegül Aydin, Cem Emrence, 2016, Two Routes to an Impasse: Understanding Turkey’s Kurdish Policy, turkey project policy paper, 10 • December 2016.
  • Bağcı, Hüseyin, Aslahan A Doganlar, 2009, Changing Geopolitics and Turkish Foiregn Policy, Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, Vol. XVI, No. 2, 2009, pp. 98-115.
  • Bellamy, J. A. , MacLeod, N. D. , 1998, "Evaluation of science-based research and development: A review in the context of integrated catchment management. In: Williams, J. , Hook, R. , and Gascoigne, H. "(eds. ), Farming Action - Catchment Reaction. CSIRO: Australia.
  • Cabinet of Japan. , 2007, Basic Guidelines for Implementing Policy Evaluation. Ministry of Internal Affairs and Communications. [Online]. http://www. soumu. go. jp/main_sosiki/hyouka/seis aku_n/pes/basic_guidelines. pdf.
  • Earle Chaffee, Ellen (2008 (, Three Models of Strategy, Academy of Management Review, Vol 10, No. 1
  • Goggin، Malcolm L.؛ Bowman، Ann؛ Lester، James؛ و O’Toole، (1990). Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. Glenview، Ill: Scott Foresman & Company
  • Howorth,Jolyan, "France", In, Jolyan Howorth and Anand Menon, The European Union and National Defence Policy, London and New York: Routledge, 1997.
  • Nakamura، Robert T.؛ و Smallwood، (1980). Politics of Policy ImplementationFirst Edition edition). New York: Palgrave Macmillan.