دوره و شماره: دوره 20، شماره 87، فروردین 1401، صفحه 1-264 (سال بیستم، شماره 87، بهار 1401) 
مقاله پژوهشی: بررسی نقش ریز پرنده ها در جنگ های آینده

صفحه 159-182

علی حاجیلو؛ حسین شکوهی؛ محمدرضا قرایی آشتیانی؛ محمد احدی


مقاله پژوهشی: مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی دریایی

صفحه 183-210

یعقوب زهدی نسب؛ فضل‌ا... نوذری؛ علیرضا سعادت‌راد؛ صابر قلی‌نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

سال بیستم، شماره 90- زمستان 1401
سال بیستم، شماره 89- پاییز 1401
سال بیستم، شماره 88- تابستان 1401
سال بیستم، شماره 87، بهار 1401