مقاله پژوهشی: بررسی نقش ریز پرنده ها در جنگ های آینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

اساسی­ترین جنبة بررسی و تبیین دیدگاه صاحب نظران نظامی در باب جنگ­های آینده و مشخصات آن، مباحث دشمن شناسی، آینده­پژوهی و پیش بینی ضرورتهای دفاعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ریز پرنده­ها در جنگ­های آینده­، که از نظر روش از زمرة پژوهش­های کیفی می­باشد که برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز آن از روش تحلیل محتوا استفاده و کوشیده شده تا مبانی لازم برای تبیین موضوع از رهنامة نظامی و دیدگاه صاحب نظران نظامی استخراج شود. بخش عمده جنگ­های آینده از انسان محوری به سمت تجهیزات محوری و به وی‍ژه تجهیزات هوایی مهم و حیاتی پیش خواهد رفت. جنگ در آینده از نظر تجهیزات، روش جنگیدن و راه و رسم به کار بردن نیروهای مسلح برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیز نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد؛ یکی از این تجهیزات ریز پرنده­ها هستند که توانسته­اند قابلیت­های بالقوه خود را به فعل تبدیل نمایند و توانمندی­های خود را به رخ بکشند. به کارگیری ریزپرنده­ها در جنگ­های آینده زمینه ساز اقتدار هر چه بیشتر نیروهای درگیر خواهد بود. ریزپرنده­ها برترین سامانه­ای خواهند بود که در خدمت نیروهای مسلح کشور ایران قرار می­گیرد؛ همچنین یکی از سناریوهای برخی از کشورهای دنیا در جنگ­های آینده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از ریز پرنده­ها است؛ زیرا با به کارگیری آسان و کمترین هزینه و تلفات جانی، می­توانند اطلاعات با ارزشی را در حداقل زمان ممکن از مناطق عملیاتی به دست آورند. در پژوهش به تشریح و تحلیل ریز پرنده­ها و جنگ­های آینده پرداخته و در نهایت پیشنهادات کاربردی ارایه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of small birds in future wars

نویسندگان [English]

  • A Hajiloo 1
  • H Shokohi 1
  • M.R Ashtiani 1
  • M Ahadi 2
1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 Assistant Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
چکیده [English]

The most basic aspects of examining and explaining the views of military experts on future wars and their characteristics are the topics of hostility, futures studies, and anticipation of defense necessities. The purpose of this study is to investigate the role of small birds in future wars, which is a qualitative research in terms of method. To collect the required information, content analysis method has been used and the necessary bases to explain the subject Extract military guidelines and views of military experts. Most of the future wars will move from human-centered to axial equipment, especially critical air equipment. In the future, the war will change in terms of equipment, the way of fighting and the way of using the armed forces to achieve the desired goals compared to the past; One of these devices is small birds that have been able to turn their potential into action and show off their abilities. The use of small birds in future wars will pave the way for the growing power of the forces involved. Small birds will be the best system in the service of the Armed Forces of Iran; Also, one of the scenarios of some countries in the future wars is the collection of information using small birds; Because with easy use and the lowest cost and loss of life, they can obtain valuable information from the operational areas in the shortest possible time. The research describes and analyzes the micro-birds and future wars, and finally offers practical suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small birds
  • future wars
  • the need for defense
  • the armed forces
- افجه‌ای، سید علی‌اکبر، (1380)، مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتارسازمانی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
- آذرپی, بهمن. (1385). جنگ های آینده. علوم و فنون نظامی, 3(5), 114-126.
- ادیب حاج باقری، محسن و همکاران، (1386)، روش های تحقیق کیفی، تهران، انتشارات بشری.
- باقری، حسین و داداشی، شیرزاد،(1394)، نقش جنگ اطلاعاتی در جنگ­های آینده، چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه، تهران.
- حبیبی، نیک بخش (1393)، پهپاد در عملیات هوایی، تهران: مرکز انتشارات راهبردی، چاپ اول.
- حبیبی، نیک بخش (1396) ارائه مدل اثربخش بکارگیری بهینه پهپاد در توانمندسازی عملیات آینده - سازمان­های دفاعی )مطالعه موردی عملیات پروازی نیروی هوایی(،آینده پژوهی دفاعی، سال دوم، شماره 4 ، بهار، از صص 35 -62.
- حیدری، کیومرث (1389)، جنگ­های آینده، تهران: معاونت آموزش و تربیت نزاجا.
- حیدری، کیومرث؛ عبدی، فریدون (1391)، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی، جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحبنظران نظامی غرب؛ سال 12، شماره 48، صفحه 76-43.
- خلیلی، نصرالله (1389)، پیشنهادی برای محموله های پهپاد، پهپادها و آینده سال 4، ش47.
- دانش آشتیانی، محمد باقر (1383)، عوامل موثر در تبیین و تدوین دکترین نظامی، فصلنامه مطالعات دفاعی و استراتژیک، سال ششم، شماره های 20 و 33
- رزمخواه، محمدرضا (1384)، مقدمه ای بر جنگ نامتقارن، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.
- شکوهی، حسین، عندلیبی، علی­همت (1389)، فصلنامه علوم و فنون نظامی، توانمندی­های پهپاد در جنگ­های آینده، سال 7، شماره 18، صفحه 18-5.
-  گودرزی، ناصر (1387)، فناوری های نظامی، نگاه 2، سال اول، شماره های 4 و 14.
- اچ مک کال و همکاران ( (1996برنامه های تکنولوژیکی آینده نیروی هوایی آمریکا، در جایگاه و نقش نیروی هوایی در جنگ های آینده، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
- شاهمیری، فرید، (1394)، تحلیل و بررسی راندمان ریز پرنده­های بال زن و روتور گردها در پرواز ایستا، همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته، تهران.
- قاسم آبادی، داود و نعمتی، حسن، (1398)، معرفی ریز پرنده­هاMAVS)  ) و ارائه روش کشف و شناسایی آنها، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی، تهران.
- زینالی خسروشاهی، مهدی و لایقی، محمد، (1392)، بررسی امکان پذیری طراحی و ساخت یک ریز پرنده خورشیدی، دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی، اهواز.
- عزیزی، محمد، (1398) مولفه­ها و شاخص­های فرماندهی و کنترلِ سازمان رزم در جنگهای آینده، فصلنامۀ مدیریت نظامی، سال نوزدهم، شمارۀ 1، صص 78-105
- مرتضوی، مهدی و ندافی، رضا و الله­یاری، محسن،(1395)، مدلسازی و طراحی یک ریزپرنده بالزن، شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، تهران.
- مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی،(1399) طرح ساماندهی پرنده­های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) بررسی شاخصهای اصلی ساماندهی پرنده­ها در کشورهای منتخب. کدموضوعی250.
- مختاریان، علی (1381)، پرنده­های بدون سرنشین به عنوان اهداف کاذب، معاونت پشتیبانی، مهندسی و تحقیقات صنعتی-گروه پهپاد، سالنامه پهپاد، شماره 11، صفحه 66.
- قربانی، علی، (1398) ،بررسی روشهای مقابله با پهپادها با رویکرد معرفی تجهیزات انهدام، شکار و اختلال پهپادهای کوچک،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی،تهران
ب– منابع انگلیسی
- Dumpsy, martin (2009), Eyes of the Army, US Army roadmap for unmanned aircraft systems 2010 – 2035, Alabama: UAS center of Excellence, first edition.
- Gilbert Islas; " Micro Air Vehicle Requirements Challenges". Feb. 25, 2012 SYSM 6309.
- William R. Davis, Jr. Bernard B. Kosicki, Don M. Boroson, and Daniel F. Kostishack; " Micro Air vehicles for Optical Surveillance". VOLUME 9, NUMBER 2, the lincoln laboratory journal1996.
- M. Chavan, R. Borude, N. Chalase; " Study of micro air vehicle", International jurnal of innovative research in science and engineering, vol. no2, issue03, march 2016.
- Venkatasubramani S. R. Pappu, James E. Steck "Turbulence Effects on Modified State Observer-Based Adaptive Control: Black Kite Micro Aerial Vehicle", Aerospace journal, February 2016.