مقاله پژوهشی: مسئولیت پذیری در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزش عالی دانشکده فارابی

2 استادیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار علوم سیاسی دانشکده فارابی

4 کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش امنیت ملی

چکیده

مقام معظم رهبری در سه دهه گذشته به ویژه چندسال اخیر، مسئولان جمهوری اسلامی ایران را در دیدارها و بیانات زیادی مورد خطاب قرار داده و تلاش داشتند که به تبیین انتظارات و ویژگی­های مسئولان کشور بپردازند تا از این رهگذر، مسئولیت­پذیری مطلوب برای پیشرفت و تعالی کشور را ترسیم نمایند که در این راستا شاید مهمترین و جامع­ترین سند، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف استخراج مؤلفه‌های مسئولیت­پذیری در نظام ج. ا.ا مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری و با استفاده از روش تحقیق داده­بنیاد شکل گرفته است. جامعه آماری اختصاص به تمامی متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران داشته و حجم نمونه شامل بخش­هایی از بیانیه است که مقام معظم رهبری در آن، مسئولان یا جوانان را در راستای مسئولیت­پذیری مورد توصیه یا مطالبه قرار می‌دهند. روش گردآوری داده­ها، کتابخانه­ای و ابزار پژوهش، فیش­برداری است. تعداد 254 خصیصه (داده) برای مسئولیت­پذیری استخراج شد. نتایج کدگذاری­های سه مرحله­ای باز، محوری و انتخابی، به ترتیب منجر به استخراج 63 مفهوم، 27 مؤلفه و 4 بُعد گردید. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که برای مسئولیت­پذیری در تراز انقلاب اسلامی باید بر مولفه­های چهار محور اساسی «بایدهای فردی مسئولان»، «مطالبه­های مسئولیتی از مسئولان»، «بایدهای فردی جوانان» و «مطالبه­های مسئولیتی از جوانان» متمرکز بود. همچنین نگاه مقام معظم رهبری در واگذاری مسئولیت تاکید بر استفاده از جوانان و تابعی از میزان پایبندی به شعائر و ارزش­های دینی، انقلابی و ملی، حرکت بر پایه عدالت محوری و تلاش برای تأمین رفاه امنیت مردم و کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responsibility at the level of the Islamic Revolution based on the thought of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • E Khalili 1
 • M Bagheri Heshi 2
 • M Savehdoroudi 3
 • H Alizadeh 4
1 Assistant Professor of Higher Education Management, Farabi University
2 Assistant Professor of Higher Education Management, Higher National Defense University
3 Associate Professor of Political Science, Farabi University
4 کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش امنیت ملی
چکیده [English]

In the last three decades, especially in the last few years, the Supreme Leader has addressed the officials of the Islamic Republic of Iran in many meetings and statements and tried to explain the expectations and characteristics of the country's officials in order to achieve the desired responsibility. To depict the progress and excellence of the country, in this regard, perhaps the most important and comprehensive document is the statement of the second step of the Islamic Revolution. The aim of this study is to extract the components of responsibility in the system c. AA is based on the idea of the Supreme Leader and is formed using the data-based research method. The statistical population is dedicated to the full text of the second step of the Islamic Revolution of Iran and the sample size includes parts of the statement in which the Supreme Leader recommends or demands the officials or the youth in order to be held accountable. The method of data collection, library and research tools is filing. 254 attributes (data) were extracted for accountability. The results of three-stage open, axial and selective coding led to the extraction of 63 concepts, 27 components and 4 dimensions, respectively. Findings show that in order to be responsible at the level of the Islamic Revolution, one must focus on the four basic components of "individual needs of officials", "responsibility demands of officials", "individual needs of youth" and "responsibility demands of Youth" was focused. Also, the Supreme Leader's view in delegating responsibility is to emphasize the use of the youth and a function of the degree of adherence to religious, revolutionary and national rituals and values, moving on the basis of central justice and striving to ensure the security of the people and the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balance
 • Responsibility
 • Brokers
 • Islamic Revolution
 • Supreme Leader
 • Statement of the Second Step of the Revolution
 • فهرست منابع

  • امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، "بیانات"، قابل دسترسی در:   khamenei.ir

  الف- منابع  فارسی:

  • آرمند، پیمان و ذبیحی­طاری، رضا (1388)، "بررسی سبک مدیریت جهادی و سایر سبک­های مدیریتی"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت کشاورزی
  • بیگی­نیا، عبدالرضا؛ سرداری، احمد و عاشوری زاده، علیرضا (1391)، "بررسی رابطه ارزش­های فردی و سازمانی با تعهد سازمان کارکنان"، مجله تحقیقات مدیریت در ایران، 17 (2)، صص 42-19
  • پورعزت، ع؛ الوانی، س؛ خنیفر، ح و هاشمی، ص (1395)، "تدوین الگوی رفتاری کارگزاران در حکمرانی مطلوب از دیدگاه امام علی(علیه‌السلام) بر اساس متن نهج البلاغه"، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4 (1)، صص 102-65
  • حصیرچی، امیر؛ رضا سلطانی، محمد و فرهی بوزنجانی، برزو (1390)، "الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العاالی)". فصلنامه نظارت و بازرسی، (17)، صص 39-7
  • خان محمدی، هادی و خاشعی، وحید (1395)، "اخلاق حرفه‌ای براساس اندیشه رهبری"، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 70
  • خلیلی، ابراهیم؛ فتحی­شهری، مرتضی و دیباوند، مهدی (1398)، "مدیریت جهادی؛ شاخص­ها و اولویت­ها"، فصلنامه امنیت پژوهی، 18 (4)، 21-45
  • داداشی، فاطمه؛ صفارحیدری، حجت و شریف­زاده، حکیم­السادات (1397)، "اصول و روش­های تربیتی مسئولیت­پذیری در آموزه­های اسلامی"، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 26 (41)، صص180 -155
  • دانایی­فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386)، "استراتژی پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه داده­بنیاد"، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 2
  • رضازاده زوارم، محمد و صابری، انیسه (1399)، "اخلاق عملی امام خمینی (رحمت ا... علیه) الگویی برای مردمی شدن مسئولان"، پژوهشنامه اورمزد، شماره 53 (ضمیمه شماره 2)، صص 183-152
  • ساوه درودی، مصطفی (1399). "جامعه اطلاعاتی در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی"، تهران، دانشکده فارابی
  • سبحانی­نژاد، مهدی و نجفی، حسن (1393). "تحلیل ابعاد شناسانه مسئولیت­پذیری به سبک زندگی اسلامی"، فصلنامه سراج منیر، شماره 16
  • فخرایی، میلاد؛ احمدی، کیومرث؛ احمدی، علی­اکبر و زندی، فرزاد (1398)، "عوامل موجد مدیریت انقلابی در سازمان از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله­العالی)"، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 9 (31)، صص 46-21
  • فرهمندنیا، حوریه و مختاریان پور، مجید (1396)، "الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای اندیشه رهبری"، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره 32
  • فریدونی خانیمنی، محمدعلی؛ راعی دهقی، مسعود؛ مسعود، غلامحسین و ظریفکارفرد، سیدمحسن (1399)، "انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه"، رهیافت انقلاب اسلامی، 14 (53)، 46-27
  • مصباح یزدی، محمدتقی (1380). " فلسفه اخلاق"، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی نشر بین­الملل
  • مهرابی، امیرحمزه و همکاران (1390)، "معرفی روش­شناسی نظریه داده­بنیاد برای تحقیقات اسلامی"، مدیریت فرهنگ اسلامی، شماره 9

  ب- منابع  انگلیسی:

  • Geva A.)2008(Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory, Research, and Practice/ Business and Society Review.-Vol. 113 (1), P. 1–41
  • Hongwei He, Lloyd Harris ) 2020» (The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy « Journal of business research 116, 176-182
  • H )2020( »The effectiveness of the social responsibility program for Islamic religious education through the participatory action research method «The Social Studies: An International Journal 6 (1), 103-116
  • Yan Zhu, Li-Yun Sun, Alicia SM Leung , )2014( »Corporate social responsibility, firm reputation, and firm performance: The role of ethical leadership« Asia Pacific Journal of Management 31 (4), 925-947.