مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 سطح 4 حوزه دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر عملکرد سازمان با توسعه و گسترش نفوذ مبتنی بر شایستگی افراد و گروه‌هاست. یکی از مهم‌ترین مبادی و منابع تدوین راهبردهای توانمندسازی جوانان، دیدگاه‌های عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری کشور می‌باشد. در ج.ا.‌ایران نیز رهبری به‌عنوان فرماندهی کل قوا، دارای نظام فکری مشخصی هستند که آشنایی با آن می‌تواند در ماهیت راهبردهای توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح و جهت‌دهی به آن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نماید. هدف اصلی این تحقیق دستیابی به راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) است. این تحقیق از نوع کاربردی - توسعه‌ای است. جامعۀ آماری به‌طور نظری و هدفمند انتخاب‌شده و جهت نیل به نتایج از روش داده بنیاد با بهره‌گیری از تکنیک آمیخته (روش‌های کیفی و کمّی) استفاده گردیده است. نتیجۀ حاصله نشان می‌دهد: امر توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح لزوماً باید در چارچوب نگرش سیستمی (با بهره‌گیری از هر چهار رویکرد مکانیکی، ارگانیکی، پروژه‌ای و فرایندی) و متناسب با شرایط و آرمان‌های سازمانی و کشوری صورت پذیرد. با این نگاه قطعیت هریک از رویکردهای موردنظر در چارچوب نگرش سیستمی متناسب با شرایط، موضوع و سازمان موردنظر قابل‌تغییر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies for the skill and practical Empowerment's of the young Generation of Armed Forces from the perspective of the supreme leader

نویسندگان [English]

  • H Tavakoli 1
  • H Tajabady 2
  • A Azimi 1
1 PhD in Strategic Management, Higher National Defense University
2 Level 4 of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Empowering the process is to continuously improve the organization's performance by developing and extending the competence-based competency of individuals and groups. One of the most important sources and sources of youth empowerment is the views of the highest decision-making authorities in the country. in place. Iran, with its full command of power, has a certain intellectual system that familiarity with it can play a decisive role in the nature of the strategies for empowering the young generation of the armed forces. The main objective of this research is to achieve the "skill and practical Empowerment's" strategies of the young generation of armed forces from the perspective of the Supreme Leader. This research is a applied-developmental. The statistical society has been selected theoretically and purposefully, and to achieve the results, the fundamental data method has been used by using the mixed technique (qualitative and quantitative methods). The result shows that the empowerment of the young generation of armed forces must necessarily take place within the framework of a systemic attitude (using all four mechanical, organic, project, and process approaches) and in accordance with the organizational and national conditions and ideals. With this in mind, the certainty of each of the approaches in the framework of the system approach is appropriate to the circumstances, subject, and organization of the target.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Empowerment
  • Young Generation
  • Armed forces