مقاله پژوهشی: نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ثبات و امنیت اقتصادی، زیر بنایی اقتصاد ملی تلقی و مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی است. ثبات اقتصاد در یک محیط امن اقتصادی بر کارآیی و اثر بخشی اقتصادی تاثیر گذاشته و آن رادر برابر شوک­های وارده به اقتصاد حفظ و نگهداری می­نماید. در این تحقیق بدنبال تبیین نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی و توسعه­ای و از نظرروش توصیفی تحلیلی و نظریه مبنایی  است. به همین منظور در ابتدا توسط فیش برداری کتابخانه­ای و سپس تجزیه و تحلیل آن، ضمن بررسی تحریم­ها، آسیب­ها، ظرفیت­ها و اهداف اقتصاد ملی، از طریق مصاحبه باز و بسته با خبرگان اقتصادی کشور و تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری، ضمن تبیین مفاهیم و مقوله­های محوری ثبات و امنیت اقتصادی مرتبط با الگوی اقتصاد  مقاومتی ج.ا.ا ، ارتباط میان آنها و مدل مفهومی آن ارائه شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که سیاست­های عملی تامین کننده ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی ج.ا.ا از نظر بازه زمانی تاثیرگذاری به سیاست­های عملی  ترمیم و بهبود دهنده، ظرفیت ساز و مقاوم ساز قابل تقسیم بندی می­باشند و دارای سه بعد تورم زدایی و تقویت پول ملی، کاهش بیکاری و توسعه اشتغال و امنیت اقتصادی است که هرکدام از آنها نیزدارای مولفه های مرتبط به خود  هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of economic stability and security in the model of resistance economy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • F Ali Yari 1
 • A.M Seyf 2
 • R Kamali 3
1 PhD student in Military Strategic Management, Higher National Defense University
2 Associate Professor of Imam Hussein University
3 PhD in Strategic Military Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

Economic stability and security are considered to be the foundation of the national economy and the basic basis of sustainable economic growth. The stability of the economy in a secure economic environment affects economic efficiency and effectiveness and protects it against shocks to the economy.  In this study, we seek to explain the role of economic stability and security in the model of resistance economy of the Islamic Republic. The approach of the present research is qualitative in terms of applied and developmental purpose and in terms of descriptive-analytical method and basic theory. For this purpose, first by taking a library file and then analyzing it, while examining the sanctions, damages, capacities and goals of the national economy, through open and closed interviews with the country's economic experts and the snowball technique. To the extent of theoretical saturation, while explaining the central concepts and categories of economic stability and security related to the model of the resistance economy of the Islamic Republic of Iran, the relationship between them and its conceptual model is presented. Findings show that practical policies providing economic stability and security in the model of resistance economy of the Islamic Republic of Iran in terms of effective time period can be divided into practical policies of repair and improvement, capacity building and resilience They have three dimensions: de-inflation and strengthening the national currency, reducing unemployment and developing employment and economic security, each of which has its own components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance Economy
 • Economic Security
 • Macroeconomic Stability
 • فهرست منابع:

  - بیانات وسیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از سایت: http://farsi. khamenei. Ir

  الف-مقالات فارسی

  -بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی، (1387)، اندازه دولت در اقتصاد ایران، مجموعه پژوهش های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا شماره 29؛

  -تراب زاده جهرمی،محمد صادق(1392)؛" بررسی ابعاد ومولفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)"فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،سال دهم،بهار1392،شماره32،صفحات31-46

  -خادمی، سید موسی،(1387)، رساله دکترا "بررسی و شناخت تهدیدات اقتصاد ملی و ارائه الگوی ارزیابی آن­ها"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی؛

  -سیف،اله مراد(1391)،تولید ملی(مسایل،چالشها وراهکارها)،تهران،دانشگاه عالی دفاع ملی.

  -ماندل، رابرت (1387)، « چهره متغیر امنیت ملّی»، چاپ سوم، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی؛

  -مطالعات گروهی دوره پنجم مدیریت راهبردی نظامی(1392)، "راهبردهای ارتقای بهره­وری ملی با رویکرد جهاد اقتصادی" ،دانشگاه عالی دفاع ملی،دانشکده دفاع.

  -مطالعات گروهی دوره ششم مدیریت راهبردی نظامی(1393)،" الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های استکبار جهانی "،دانشگاه عالی دفاع ملی،دانشکده دفاع

  هادی زنوز، بهروز،(1387)، اقتصاد ایران: نظرها و نقدها، تهران، نشر توسعه؛

  ب– منابع انگلیسی

  • Aiginger, Karl (2009). “Strengthening the Resilience of an Economy; Enlarging the Menu of Stabilisation Policy to Prevent Another Crisis” , Inter-economics, September/October 2009
  • Briguglio, Lino and Piccinino, Stephan (2011).; “Growth and Resilience in east Asia, and the Impact of the 2009 Global Recession”; Economics Department, University of Malta, Msida; MSD 2080, Malta. 30 Sep. 2011.
  • Briguglio, Lino; Cordina, Gordon; Farrugia, Nadia; and Vella, Stephanie. (2009); “Economic Vulnerability and Resilience Concepts and Measurements”; Oxford Development Studies, Vol. 37, No. 3, September 2009; pp 230-247.
  • Briguglio, Lino; cordina, Gordon; bugeja, Stephanie ; farrugia, Nadia; (2008). Conceptualizing and Measuring Economic Resilience; Economics Department, University of Malta;.
  • Mondelaers, K. and Lauwers, L., (2011); An (in) Efficiency Based Measurement of Economic Resilience, ILVO, Institute for Agricultural and Fisheries Research, Merelbeke Belgium,