مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان‌های نظامی در بحران‌های دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

امروزه جنگ به مرحله­ای رسیده که از آن به‌عنوان جنگ ناهمتراز یادشده و استراتژی بازی با جنگ در دستور کار نیروهای نظامی کشورها قرار گرفته است. از طرفی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی)، در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(علیه­السلام) در تاریخ 03/03/1395 با اشاره به اهمیت جنگ ناهمتراز، یکی از ابعاد پیروزی در آن را به صحنه آوردن استعدادهای موجود کشور دانستند که این موضوع در بخش امدادرسانی می­طلبد تا در پی چاره­ای برای چابکی بیمارستان­های نظامی باشیم. لذا این تحقیق با هدف ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان­های نظامی در بحران­های دفاعی انجام پذیرفت. بر اساس استراتژی تحقیق، ابتدا به تبیین اجزاء و با ایجاد منابع به جمع‌آوری اطلاعات پژوهش پرداختیم و در ادامه روش‌شناسی پژوهش برمبنای پارادایم موردبحث، ارزیابی و تبیین گردید که ابعاد و ویژگی اسناد در نقش متغیرهای جمعیت شناختی از کدگذاری باز مورد طبقه­بندی و تفسیر و سپس فرایند تجزیه‌وتحلیل داده­های کیفی در قالب مکتب استراوس و کوربین (1994)، بر اساس کدگذاری محوری و گزینشی تحلیل و نتایج پژوهش بخش کیفی در شکل ارائه فرضیات منعکس شدند. درنهایت نرم‌افزار آماری AMOS برای مدل یابی معادلات ساختاری بکار گرفته شد و یافته­های پژوهش نشان داد، عوامل سیار با ضریب مسیر 45/0، مدیریت زمان با ضریب مسیر 54/0 و همچنین ایجاد قابلیت نیز با ضریب مسیر 64/0 توانستند به‌عنوان ابعاد بیمارستان­های نظامی در وقوع بحران­های دفاعی، نقش چابکی را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a strategic model for military hospital agility in defense crises

نویسندگان [English]

 • Asghar Asgharzadeh 1
 • F NezhadIrani 2
1 Department of Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
2 Department of Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Nowadays the war has reached a stage where it is referred to as an unequal war and the strategy of playing with war has been placed on the agenda of the military forces of the countries. On the other hand, the supreme leader of the revolution, at the Imam Hossein Guards Training and Officer Training University on May 23,2016, referring to the importance of unequal war, considered one of the dimensions of victory in it to bring the country's existing talents to the stage, and this issue is in the relief sector. We need to find a solution for the agility of military hospitals. Therefore, this research was done with the aim of presenting a strategic model of military hospitals' agility in defense crises.Based on the research strategy, we first explained the components and collected the research information by creating sources, and then the research methodology was evaluated and explained based on the discussed paradigm that the dimensions and characteristics of documents in the role of demographic variables from open coding, classified and interpreted, and then the process of qualitative data analysis in the form of the Strauss and Corbin (1994) school, based on the central and selective coding of the analysis and the results of the qualitative research in. Finally, AMOS statistical software was used to model the structural equations and the findings of the research showed that mobile factors with a path coefficient of 0.45, time management with a path coefficient of 0.54, and creating capabilities with a path coefficient of 0.64 were able to be The dimensions of military hospitals in the occurrence of defense crises, explain the role of agility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Agility”
 • “Military Hospital”
 • “Mobile Hospital”
 • “Defense Crisis”
 • “Unequal War”
 • فهرست منابع

  • امام خامنه­ای، سیدعلی (1397)، "بیانات معظم له"، در مورخه 10/6/97 به مناسبت روز پدافند هوایی

  الف- منابع فارسی:

  • اصغرزاده، اصغر و نژاد ایرانی، فرهاد (1397)، "چابک سازی بیمارستان با استراتژی تله­مدیسین و اثر تعدیل گری عوامل بهره­وری در بیمارستان 523 منطقه­ای ارتش در شهرستان ارومیه"، فصلنامه علمی - پژوهشی پرستار و پزشک در رزم، دوره 6، شماره 19
  • پهلوان شریف، سعید (1394)، "مدل­سازی معادلات ساختاری با AMOS"، تهران، انتشارات بیشه
  • جعفرنژاد و شهایی (۱۳۸۶)، "چابکی سازمانی و تولید چابک"، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر
  • جعفرنژاد، احمد و زارعی، علی‌اصغر (۱۳۸۴)، "بررسی نقش عوامل درون‌سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمان­های فعلی به سازمان­های چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور"، مجله فرهنگ مدیریت، شماره 10، صص 86- 67
  • جلوداریان، امید (1397)، "جهاد کبیر و جنگ نامتقارن از دیدگاه رهبر معظم انقلاب(مدظله­العالی)"، معاونت خبر صداوسیما (مدیریت پژوهش­های خبری)، 22-1
  • حرآبادی فراهانی، علیرضا؛ مسعودی، بابک؛ شاملو، زهره و مفتخری کمالی، مرجان (1393)، "چابک سازی سازمانی برای توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت جهادی کشور"، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
  • درخشان نیا، احسان (1396)، "بیمارستان سیار، مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی"، شماره 198، 71-64
  • رمضانی کریمی، سیدهادی؛ نیکزاد، عباس و ایزدی فرد، علی‌اکبر (1397)، "مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها"، مجله علمی - پژوهشی راهبرد دفاعی، دوره 16، پاییز، شماره 3، صص 63-33
  • رزمخواه، محمدرضا (1384)، "جنگ نامتقارن"، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 2، شماره 2، صص 16-6
  • قاسمی، مرضیه، عابدینی، مهدی و ترکان، خلیل (1392)، "ارائه راهکار اجرای تله­مدیسین در مناطق عملیاتی"، پژوهشکده الکترواپتیک صاایران
  • غلامحسینی، لیلا؛ محرابی، ناهید و صادقی، مجتبی (1387)، "بررسی ابعاد کاربردی تله­مدیسین (پزشکی از راه دور)"، مجله دانشکده پیراپزشکى ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال سوم، شماره 1
  • کلمونس، دیوید و کراث، مایکل (1391)، "مدیریت نیروی کار سیار"، ترجمه ناصر میر سپاسی و لقمان رحمان پور، تهران، انتشارات میر
  • نورانی، محمدرضا (1379)، "تله­مدیسین در نیروهای مسلح"، طب نظامی، شماره 3، صص 87-85
  • نژاد ایرانی، فرهاد و اصغرزاده، اصغر (1396)، "تأثیر انعطاف­پذیری حرفه­ای کارکنان بر چابک سازی سازمانی با میانجی­گری سازگاری کارکنان در مقابله با بحران­های شهری و منطقه­ای (مطالعه موردی: بیمارستان آذربایجان ارومیه)"، مدیریت شهری و روستایی، سال 16، شماره 48، صفحه 14-7
  • نجفی کلیانی، مجید؛ طیبی، علی و کاملی، مرتضی (1385)، "تله مدیسین در بحران"،سومین کنگره بین‌المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه، تهران، سازمان بسیج جامعه پزشکی
  • ولکاک، مایکل و ناردیان، دیبا (۱۳۸۴)، "سرمایه اجتماعی و تبعات آن برای توسعه نظریه توسعه، پژوهش و سیاست­گذاری در سرمایه اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه)"، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، به کوشش کیان تاج بخش، تهران، شیرازه

  ب- منابع انگلیسی:

  • Aein F, Alhani F, Mohammadi E, Kazemnejad A. Struggling to create new boundaries: a grounded theory study of collaboration between nurses and parents in the care process in Iran. J Adv Nurs 2011; 67(4): 841-53.
  • Engin S, Emre D.A. global productivity and bibnaliometric analysis of telemedicine and teledermatology publication trends during 1980–2013. Dermatologica Sinica. 2015; 33(1):16-20.
  • Faisal Aburub, Impact of ERP Systems Usage on Organizational Agility: An Empirical Investigation in the Banking Sector", Information Technology & People, 2015; Vol.28 Iss3.
  • Guba E, Lincoln Y, Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results science (philosophy and applied principles), 1ed, Tehran. Boshra, 2007.
  • Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 1975, 28, 563-575.
  • Lau, H.C.W.Wong, E.T.T (2001), Application of information technology in agile manufacturing, Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy, Elsevier Science, 205 – 22.
  • Overby, E. Bharadwaj, A. and Sambamurthy, V. (2006). "Enterprise Agility and the Enabling Role of Information Technology", European Journal of Information Systems (15:2), pp. 120-131.
  • Paul Benjamin Lowrya, David Wilsonb (2016), Creating agile organizations through IT: The influence of internal IT service perceptions on IT service quality and IT agility, Journal of Strategic Information Systems.
  • V Aleda (1996). "Achieving strategic agility through Economies of Knowledge", Planning Review, Vol. 24 Iss: 2, pp.30 – 36.
  • Raschke R.L. (2010), rocess-based view of agility: The value contribution of IT and the effects on process outcomes. International Journal of Accounting Information Systems, pp.297–313.
  • L. Raschke, rocess-based view of agility: The value contribution of IT and the effects on process outcomes International Journal of Accounting Information Systems 11 (2010) 297–313.
  • Sambamurthy, V.; Bharadwaj, A. & Grover, V. (2003). Shaping Agility through Digital Options: Shaping Agility through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms, MIS Quarterly, 27(2), June, pp. 237-263.
  • Sharp, R. (2012). Agile university: Building the innovation and improvement for a better student experience. Higher education seminar. Retrieved September 10.
  • Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). "A methodology for achieving agility in manufacturing organizations, an introduction". International Journal of Production Economics, 62(1–2), 7–22.
  • Strauss, A. and Corbin, J. (1994) Grounded Theory Methodology — an Overview. In: Norman, K.D. and Vannaeds, S.L.Y. Eds. Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks, 22-23.
  • Tallon R, Arias S, Bressollier P & Urdaci MC (2007) Strain and matrix-dependent adhesion of Lactobacillus plantarum is mediated by proteinaceous bacterial compounds. J Appl Microbiol 102: 442–451.
  • Thomas Blackwell, Michael Bosse. Use of an Innovative Design Mobile Hospital in the Medical Response to Hurricane Katrina. Annals of Emergency Medicine. 2007; 49(5): 580-588.
  • Yusuf, Y. Sarhadi, M. & Gunasekaran, A. (1999). Agile Manufacturing: Thedrivers, Concepts and Attributes. International Journal of Production Economics, 62 (1.2), 33.43.
  • Yusuf, Y. Sarhadi, M. & Gunasekaran, A. (1999). Agile Manufacturing: Thedrivers, Concepts and Attributes. International Journal of Production Economics, 62 (1.2), 33.43.