دوره و شماره: دوره 15، شماره 70، زمستان 1396 
1. اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز

صفحه 5-32

محمدحسین افشردی؛ مجیدl زین الدین؛ عبدالله عراقی


2. تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه‌جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده

صفحه 33-52

غلامعلی رشید؛ کیومرث حیدری؛ ابوالحسن کبیری؛ علی مهدوی؛ محمود سعادت ارکان نجد


4. تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده

صفحه 75-100

حسین صالحی اصل؛ علی باباخانی؛ داوود سلیمانی؛ محمدرضا مومنی


9. بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان

صفحه 209-232

محمد مهدی نژاد نوری؛ علی جبار رشیدی؛ مجید فخری؛ مهدی علینژاد


10. تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی

صفحه 233-252

حسین ظریف منش؛ محمد عزیزی؛ فرزاد آزادی؛ علی‌اصغر بیک بیلندی