دوره و شماره: دوره 15، شماره 70، دی 1396 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 

پژوهشی

اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز

صفحه 5-32

محمدحسین افشردی؛ مجیدl زین الدین؛ عبدالله عراقی


تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه‌جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده

صفحه 33-52

غلامعلی رشید؛ کیومرث حیدری؛ ابوالحسن کبیری؛ علی مهدوی؛ محمود سعادت ارکان نجد


تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده

صفحه 75-100

حسین صالحی اصل؛ علی باباخانی؛ داوود سلیمانی؛ محمدرضا مومنی


بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان

صفحه 209-232

محمد مهدی نژاد نوری؛ علی جبار رشیدی؛ مجید فخری؛ مهدی علینژاد


تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی

صفحه 233-252

حسین ظریف منش؛ محمد عزیزی؛ فرزاد آزادی؛ علی‌اصغر بیک بیلندی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.