تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پس
از اتمام جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ج.ا.ایران، امام خمینی(


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)تدوین استراتژی دفاع همه­جانبه را از فرماندهان
مطالبه نمود. دفاع همه‌جانبه با تکیه‌بر تمام مؤلفه‌های قدرت ملی شکل می‌گیرد. در
این مقاله یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دفاع همه‌جانبه یعنی مؤلفه نیروی
انسانی(جمعیت کشور) موردمطالعه قرارگرفته است. ازاین‌رو هدف اصلی مقاله، تدوین
راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه‌جانبه به‌منظور مقابله با جنگ­های احتمالی
آینده است. این پژوهش ازنظر
نوع هدف، توسعه‌ای کاربردی است و ازلحاظ روش تحقیق، آمیخته، توصیفی تحلیلی و زمینه‌ای
موردی انجام‌شده است.
روش جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی بوده و جامعه آماری 25 نفر می­باشد
 که با استفاده از روش­ تحلیل خبرگی تدوین شده است.
نتایج تجزیه‌وتحلیل داده­های پژوهش حاکی از آن است که منابع نیروی انسانی نظام
ج.ا.ایران در جنگ آینده از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین با استفاده از مدل SWOT محیط داخلی و خارجی، بررسی شد درنتیجه 1 تهدید، 8 فرصت، 11 قوت و 5 ضعف شناسایی شد. سپس
تعداد 11 گزاره راهبردی به‌عنوان راهبردهای خرد در حوزه منابع انسانی تدوین شد و با استفاده از
جلسات خبرگی تعداد 5 عنوان مطلوبیت راهبردی احصا گردید. در مراحل بعدی، با تجمیع راهبردهای خرد راهبردهای بخشی تدوین و سپس با اولویت‌بندی
راهبردهای بخشی، راهبردهای کلان در
حوزه نیروی انسانی پیشنهاد شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد با
تحقق راهبردهای پیشنهادی وضعیت
تأمین نیروی انسانی به‌منظور تحقق دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده متحول شده و
انگیزه دفاع مردمی تقویت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The preparation of human resource strategies in all out defense at future possible war

نویسندگان [English]

  • H Salehi Asl 1
  • Ali Babakhani 2
  • Davood Soleimani 3
  • M Momeni 3
1 PhD in Strategic Defense Sciences, National Defense University
2 Master of Law, Tehran University
3 Ph.D. student of Strategic Defense Sciences, National Defense University
چکیده [English]

After ending IraguisBa'athistregime
imposed war against Irans nation, Imam Khomeini (ABH) ashed the commanders for
the preparation of all out defense strategy. The all out defense is formed by
depending on all components of nations power. In this article, one of the most
important components of all out defense means that the human resource (countrys
population) has been studied. So the main aim of this article is to confronting
against the possible future wars. This research form the point of the kind of
the aim is praclical- development and from the point of the researching
procedure includes modification, analysis and the cases ground. The way of
collection of information is done in the library and among the people. The
participants were 25, and it is completed by the expert analysis. And it is out
put shows that the human resources of Irans population for future possible war
enjoy appropriate situation. And also by using SWOT Model inside and outside
environment, it showed one threat, 8 chances, 11 strengths and 5 weaknesses,
then the number of 11 strategy proposition as micro- strategies if the human
resources area were formed. And five topic of the desirability of strategy were
resulted by using the expect sessions. In the next steps, section- strategies
were formed by collection of micro- strategy. And then by giving priority to
the section- strategies, micro- strategies of the human resources were
proposed. The result of this research shows that by achieving the suggested
strategy, the situation of meeting the human resources inorder to get the all
out defense for the future possible war was developed, and the motivation of
people,s defense will be strengthened

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources
  • strategy
  • All out
  • defense
  • Future war