تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بعد نیروی انسانی یکی از حساس‌ترین موضوعات حوزه دفاعی- امنیتی است ، از میان عوامل اثرگذار  این حوزه، نیروی انسانی بر سایر عوامل طبیعی و فیزیکی پیشی گرفته اندیشمندان اعتقاد دارند، انسان‌محور توسعه است و نیروی انسانی در هر سازمان کلید اصلی دستیابی به اهداف تلقی می‌شود ،امروزه نیروی انسانی یکی از شاخصه‌های مهم ارزیابی میزان قدرت و توانایی کشورها بوده و از اهمیت خاصی برخورداراست.
لذا هدف اصلی این مقاله، "تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی می‌باشد نوع تحقیق، از نوع کاربردی- توسعه‌ای است و روش تحقیق از نوع پیماشی، توصیفی، تحلیلی است. همچنین این تحقیق برمبنای نوع داده‌های موردنیاز، به‌صورت یک تحقیق آمیخته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 243 نفر از صاحب‌نظران و فعالان حوزه‎های دفاعی- امنیتی و علمی کشور بوده و حجم نمونه برابر محاسبات 69 نفر تعیین گردیده است نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که نیروی انسانی به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی و تأثیرگذار در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی بوده و جامعه پاسخ‌دهنده معتقدند که مؤلفه‌های (ویژگی ، بهره‌وری و حجم) به بعد نیروی انسانی مرتبط هستند و مؤلفه ویژگی با 4 شاخص، حجم با 3 شاخص، بهره‌وری با 3 شاخص مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain of the role of human resources in the Iranian-Islamic model of progress In the field of defense-security

نویسندگان [English]

  • H Zarifmanesh 1
  • M Azizi 2
  • F Azadi 3
  • A.A Bigbilandi 4
1 Associate Professor of Strategic Management, National Defense University
2 Graduated Ph.D. Strategic Defense Sciences, National Defense University
3 Graduated Ph.D. Strategic Defense Sciences, National Defense University
4 Ph.D., Strategic Military Management, National Defense University
چکیده [English]

Human resource is one of the most sensitive security issues. Among the influential factors in the Iranian-Islamic model of progress, Human and physical force has exceeded other natural factors.
Thinkers believe؛ Human is the axis of development and Human force in each organization are the key to achieving goals. Today, Manpower is one of the important indicators of the assessment of power and ability of countries and it's very important. So the main purpose of this article is Explaining the role of human power in the Iranian-Islamic model of progress in the area of defense-security. Type of research is applied. Research Methodology is mixed method with Survey method and Analytical method. Statistical community of this study were 243 experts in the field of defense, security and science of the country. The sample population is 69 people.
The results of this research show that Human strength has been one of the main dimensions of the Islamic-Iranian pattern of development in the area of defense-security. the respondent community believe that Characteristics, productivity, and volume components are related to human resources (Feature component with 4 indicators, Volume with 3 indicators and Productivity with 3 indicators)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Islamic-Iranian
  • Human force
  • defense
  • security