تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بعد نیروی انسانی یکی از حساس‌ترین موضوعات حوزه دفاعی- امنیتی است ، از میان عوامل اثرگذار  این حوزه، نیروی انسانی بر سایر عوامل طبیعی و فیزیکی پیشی گرفته اندیشمندان اعتقاد دارند، انسان‌محور توسعه است و نیروی انسانی در هر سازمان کلید اصلی دستیابی به اهداف تلقی می‌شود ،امروزه نیروی انسانی یکی از شاخصه‌های مهم ارزیابی میزان قدرت و توانایی کشورها بوده و از اهمیت خاصی برخورداراست.
لذا هدف اصلی این مقاله، "تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی می‌باشد نوع تحقیق، از نوع کاربردی- توسعه‌ای است و روش تحقیق از نوع پیماشی، توصیفی، تحلیلی است. همچنین این تحقیق برمبنای نوع داده‌های موردنیاز، به‌صورت یک تحقیق آمیخته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 243 نفر از صاحب‌نظران و فعالان حوزه‎های دفاعی- امنیتی و علمی کشور بوده و حجم نمونه برابر محاسبات 69 نفر تعیین گردیده است نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که نیروی انسانی به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی و تأثیرگذار در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی بوده و جامعه پاسخ‌دهنده معتقدند که مؤلفه‌های (ویژگی ، بهره‌وری و حجم) به بعد نیروی انسانی مرتبط هستند و مؤلفه ویژگی با 4 شاخص، حجم با 3 شاخص، بهره‌وری با 3 شاخص مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها