بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار الکترونیک دانشگاه مالک اشتر

2 دانشیار مهندسی برق دانشگاه مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فرایند فرماندهی و کنترل در ذات خود به آگاهی از وضعیت نبرد،نیات دشمن، برنامه‌های خودی و محیط نیازمند است و درصحنه‌های نبرد پیچیده و آشوبناک و پویای امروز این آگاهی می‌بایست به‌وسیله شبکه‌های مخابراتی تبادل گردیده و با پردازش رایانه تبدیل به دانش شده و تسریع فرایند تصمیم‌گیری فرماندهان را از طریق نرم‌افزارها و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری میسر می‌سازد. درواقع فرماندهی و کنترل هوشمند به دنبال آن است تا مزیت اطلاعات را به مزیت و برتری اجرایی و رزمی تبدیل کند.و این سرآغاز بستری بنام فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان می‌باشد.
این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان می‌باشد. به راین اساس جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و خبرگان نظامی و دانشگاهی در حوزه فرماندهی و کنترل بوده و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌­بندی تصادفی استفاده شده و حجم نمونه نیز از فرمول کوکران[1] به‌دست‌آمده است.ابزار سنجش نیز پرسش‌های محقق ساخته می‌باشد که به تعداد20پرسش تهیه و بعد از تأیید خبرگان در جامعه توزیع شد.نتیجه اینکه ابعاد و مؤلفه‌های فرماندهی و کنترل در دفاع دانش‌بنیان بسیار تأثیرگذار بوده است. 

کلیدواژه‌ها