بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار الکترونیک دانشگاه مالک اشتر

2 دانشیار مهندسی برق دانشگاه مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فرایند فرماندهی و کنترل در ذات خود به آگاهی از وضعیت نبرد،نیات دشمن، برنامه‌های خودی و محیط نیازمند است و درصحنه‌های نبرد پیچیده و آشوبناک و پویای امروز این آگاهی می‌بایست به‌وسیله شبکه‌های مخابراتی تبادل گردیده و با پردازش رایانه تبدیل به دانش شده و تسریع فرایند تصمیم‌گیری فرماندهان را از طریق نرم‌افزارها و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری میسر می‌سازد. درواقع فرماندهی و کنترل هوشمند به دنبال آن است تا مزیت اطلاعات را به مزیت و برتری اجرایی و رزمی تبدیل کند.و این سرآغاز بستری بنام فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان می‌باشد.
این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان می‌باشد. به راین اساس جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و خبرگان نظامی و دانشگاهی در حوزه فرماندهی و کنترل بوده و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌­بندی تصادفی استفاده شده و حجم نمونه نیز از فرمول کوکران[1] به‌دست‌آمده است.ابزار سنجش نیز پرسش‌های محقق ساخته می‌باشد که به تعداد20پرسش تهیه و بعد از تأیید خبرگان در جامعه توزیع شد.نتیجه اینکه ابعاد و مؤلفه‌های فرماندهی و کنترل در دفاع دانش‌بنیان بسیار تأثیرگذار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of intelligence command and control in knowledge defense

نویسندگان [English]

  • M Mahdinejad nori 1
  • Ali Jabar Rashidi 2
  • M Fakhri 3
  • M Alinezhad 3
1 Associate Professor of Electronic Engineering, Malek Ashtar University
2 Associate Professor of Electrical Engineering, Malek Ashtar University
3 Ph.D. Student, Strategic Management, Nonprofit Defense, National Defense University
چکیده [English]

The process of C2 inherently requires situational awareness, enemy’s intents, friendly plans and the environment. Intoday’s complex, chaotic and dynamic battlefields,this awareness should be exchanged through communication networks and converted to knowledge by computer processing and finally it shouldacceleratedecision-making process of commanders by decision support software and systems.In fact, smart C2 seeks to convert the advantage of information to combat and implementation privilege; and this lays the ground for smart C2 in knowledge-based defense.
This study tries to define the role of smart C2 in knowledge-based defense by use of descriptive-analytic method. Accordingly, the statistical population of the present study are experts and military and academic elites on C2 domain. Random Stratified Sampling and Cochran Formula have been used to select a statistical sample and the sample sizerespectively. Assessment device has been a questionnaire consisting of 20 questions designed by researcher. The questionnaire have been verified by elites and then distributed among the population. It is found that the aspects and components of C2 have been very effective in knowledge-based defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C4i
  • smart
  • knowledge-based defense