طراحی الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دفاع همه‌جانبه بر اساس الگوی سه‌شاخگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

نتایج تحقیقات گذشته حاکی از آن است که روابط سیاسی نیروهای مسلح و جامعه در جهان دارای تفاوت بسیاری هست در نظام حکومت اسلامی برای اتخاذ دفاع همه‌جانبه ، روابط سیاسی نیروهای مسلح با جامعه امری الزام‌آور است . بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش عوامل مبنا، موضوع و مقیاس در قالب مدل سه‌شاخگی بر روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح انجام‌شده است.
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش آمیخته چند سطحی است و جامعه آماری در این تحقیق 70 نفر از خبرگان حوزه و دانشگاه و نیروهای مسلح بودند. جامعه‌ی نمونه منطبق بر جامعه آماری و به‌صورت تمام شمار بوده است. در گام اول (مطالعه کیفی) ابتدا مطالعه اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته شد و پس از مقوله­بندی روابط بر اساس مدل تحقیق ، چارچوب مصاحبه تدوین و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 10 نفر از خبرگان مصاحبه انجام شد. در مرحله کمی پژوهش، پس از استخراج ابعاد، مؤلفه‌ها وزیر مؤلفه‌های شناسایی‌شده، پرسشنامه طراحی  شد که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود.سپس مدل نهایی نیز توسط نرم‌افزار لیزرل مورد برازش قرار گرفت.
نتایج این تحقیق سه نکته را نشان می‌دهد. نخست آنکه میان متغیرهای اصلی این پژوهش، رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد. دوم آنکه در مقایسه عوامل سه‌شاخگی مشخص گردید عوامل مقیاس، موضوع و مبنا  به ترتیب اولویت، دارای بیشترین تأثیر بر روابط جامعه اسلامی و نیروهای مسلح هستند؛ و درنهایت اینکه عامل مقیاس، در سطح ملی بیشترین تأثیر و عامل موضوع بیشترین تأثیر را در اعتماد و عامل مبنا بیشترین تأثیر را در ایجاد همدلی دارد.در حکومت اسلامی دخالت نظامیان در سیاست می‌بایست به‌صورت مشارکت(تعاون و همکاری) و در جهت مقابله با هرگونه تهدید،نفوذ و افزایش توان بازدارندگی بدون ورود به هرگونه دسته‌بندی سیاسی ،حزبی و جناحی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of political relations between Islamic society and the armed forces of the Islamic Republic of Iran by Focusing on overall defense based on the pattern of three ramifications

نویسندگان [English]

  • M.J Nasrallahzadeh 1
  • M.M Sepandasa 2
  • A.A Jiali 3
  • Z Salehi 3
1 Assistant Professor of Sociology at the National Defense University
2 Graduated Ph.D., Strategic Military Management, National Defense University
3 Ph.D. student of strategic management of the National Defense University
چکیده [English]

Results of previous studies show that political relations between the armed forces and society in the world is very different. Accordingly, this study aimed to investigate the role of the foundation, subject and scale model of the three political relations ramifications on society and the armed forces is done.
The study is a multi-level mixed approach in terms of purpose and terms of the population in this study were 70 experts and universities and the armed forces. In the first step (qualitative study) was the first study and related research documents, After categorization relations based on research, the interviews using purposive sampling method developed by 10 experts were interviewed. In the quantitative phase of research, after extraction of the identified factors, designed questionnaires. Then the results of the study population tested and the final model was fitted by LISREL software.
The results show that the three points. First, the main variables of the study, there is a significant positive relationship. Second, the ramifications were identified in these three factors scale, subject and based in order of priority, have the greatest impact on relations between Islamic society and the armed forces; Finally, operating scale, the greatest impact at the national level and the theme of greatest impact on confidence and empathy has the greatest impact on operating basis. In the Islamic government military interference in politics should be participation (cooperation) and to deal with any threat, influence and increase deterrence without entering into any political and partisan categories country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military
  • Political
  • Community
  • Defense immersive