طراحی الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دفاع همه‌جانبه بر اساس الگوی سه‌شاخگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

نتایج تحقیقات گذشته حاکی از آن است که روابط سیاسی نیروهای مسلح و جامعه در جهان دارای تفاوت بسیاری هست در نظام حکومت اسلامی برای اتخاذ دفاع همه‌جانبه ، روابط سیاسی نیروهای مسلح با جامعه امری الزام‌آور است . بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش عوامل مبنا، موضوع و مقیاس در قالب مدل سه‌شاخگی بر روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح انجام‌شده است.
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش آمیخته چند سطحی است و جامعه آماری در این تحقیق 70 نفر از خبرگان حوزه و دانشگاه و نیروهای مسلح بودند. جامعه‌ی نمونه منطبق بر جامعه آماری و به‌صورت تمام شمار بوده است. در گام اول (مطالعه کیفی) ابتدا مطالعه اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته شد و پس از مقوله­بندی روابط بر اساس مدل تحقیق ، چارچوب مصاحبه تدوین و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 10 نفر از خبرگان مصاحبه انجام شد. در مرحله کمی پژوهش، پس از استخراج ابعاد، مؤلفه‌ها وزیر مؤلفه‌های شناسایی‌شده، پرسشنامه طراحی  شد که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود.سپس مدل نهایی نیز توسط نرم‌افزار لیزرل مورد برازش قرار گرفت.
نتایج این تحقیق سه نکته را نشان می‌دهد. نخست آنکه میان متغیرهای اصلی این پژوهش، رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد. دوم آنکه در مقایسه عوامل سه‌شاخگی مشخص گردید عوامل مقیاس، موضوع و مبنا  به ترتیب اولویت، دارای بیشترین تأثیر بر روابط جامعه اسلامی و نیروهای مسلح هستند؛ و درنهایت اینکه عامل مقیاس، در سطح ملی بیشترین تأثیر و عامل موضوع بیشترین تأثیر را در اعتماد و عامل مبنا بیشترین تأثیر را در ایجاد همدلی دارد.در حکومت اسلامی دخالت نظامیان در سیاست می‌بایست به‌صورت مشارکت(تعاون و همکاری) و در جهت مقابله با هرگونه تهدید،نفوذ و افزایش توان بازدارندگی بدون ورود به هرگونه دسته‌بندی سیاسی ،حزبی و جناحی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها