انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ازجمله تهدیدهای که
همواره جامعه را مورد هدف قرار داده، وقوع حوادث طبیعی است. این امر، لزوم توجه
ویژه به نحوه طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای مدیریت بحران  را نمایان می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع،
شناسایی و انتخاب مدلی مناسب و برتر در مدیریت بحران می‌تواند نقاط ضعف را تعدیل و
تأثیرات چشم‌گیری در مقابله با این‌گونه حوادث داشته باشد. بنابراین هدف از مطالعه
حاضر، تحلیل و ارزیابی مدل‌های مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای ژاپن،
آمریکا، ترکیه، هندوستان، روسیه، چین و استرالیا که ازنظر گستردگی و نوع بلایای
طبیعی، مشابه کشورمان هستند و انتخاب مدل برتر با کاربرد روش AHP است. جامعه آماری موردمطالعه، شامل خبرگان و
صاحب‌نظران حوزه‌های مدیریت بحران می‌باشند. در همین راستا اطلاعات گردآوری‌شده با
استفاده از ترکیب روش‌های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و دلفی و نرم‌افزار Expert
Choice مورد
ارزیابی قرارگرفته‌اند. شناسایی و ارزیابی یک مدل برتر درزمینهٔ مدیریت بحران با طرح یک سؤال اصلی تحت عنوان «مدل
برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف کدام است؟» انجام‌شده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مدل مدیریتی کشور ژاپن بالاترین ارجحیت را در بین
دیگر مدل‌های کشورهای هدف را در مواجه با حوادث طبیعی دارد لذا پیشنهادمی گردد که
در مدل مدیریت بحران در کشورمان از مدل کشور ژاپن الگوبرداری و در سیاست‌گذاری‌ها
ویژگی‌های آن مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها