دوره و شماره: دوره 15، شماره 68، تیر 1396 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 
طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان

صفحه 71-92

محمد مهدی نژاد نوری؛ مجتبی سعادتی؛ علی خسروجردی؛ مجید فخری


تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه جنگ آینده

صفحه 289-312

غلامعلی رشید؛ داود زنجانی؛ علیرضا سعادت راد؛ شهرام حسن‌نژاد مقدم


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.