طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار الکترونیک دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد میکرو بیولوژی دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

سازمان‌های امروزی برای غلبه بر پیچیدگی و  بقاء در یک محیط رقابتی شدید  ناگزیر به تکیه بر دانش بجای سایر عوامل مزیت آفرین مانند زمین، سرمایه و نیروی کار هستند. سازمان‌های دفاعی نیز با توجه به پیچیدگی و تنوع تهدیدات نیازمند حرکت به سمت سازمان‌های دانش محور هستند. برتری در صحنه‌های نبرد آینده مبتنی بر برتری دانشی بر دشمنان است. هدف این تحقیق که به روش توصیفی پیمایشی انجام گردیده است ارایه الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان  شامل مولفه‌ها و شاخص‌ها و ارتباط بین آنها می‌باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از ادبیات نظری معتبر و نظرات خبرگان این حوزه 19 عامل شناسایی و با برگزاری جلسه خبرگی عوامل مذکور به چهار دسته ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سرمایه انسانی و مدیریت و رهبری تقسیم بندی و با استفاده از آزمون فریدمن  مولفه‌ها و شاخص‌ها رتبه‌بندی و در نهایت الگو با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری  مورد آزمون قرار گرفته که با اعتبار بالا  کلیه عوامل شناسایی شده و ارتباط آنها با یکدیگر در الگوی ارایه شده  مورد تائید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها