طراحی مدیریت الگوی راهبردی نظام هوانوردی در فضای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هوانوردی در ایران و جهان دارای بازیگرانی است که نیاز به هماهنگی دارند. هماهنگی برای بهره برداری از فضا، بین واحدهای نظامی و غیرنظامی ضروری می باشد. با مراجعه به سوابق و سوانح، حوادث و تأخیر، مکاتبات متعدد در سطح ملی و جلسات چالشی در سطح کارشناسی و مدیریت عالی هوانوردی در می‌یابیم که هماهنگی‌های لازم در کمترین سطح، موردی، اجرایی و تا حدی تاکتیکی، روند سختی را طی می‌نماید. در هر کشوری دو سازمان اصلی در بخش هوانوردی وجود دارد. 1) بخش نظامی 2) بخش غیرنظامی. حوزه هوانوردی غیرنظامی شامل بخش‌های خصوصی، تجاری و هواگردهای دولتی است که به‌طور عمده در جابه‌جایی بار و مسافران به‌صورت ملی و بین‌المللی اشتغال دارند و حوزه‌ی نظامی شامل هواگردهای حاکمیتی هستند که در جابه‌جایی، آموزش، امنیت و دفاع اشتغال دارند. هر دو حوزه برای پایداری جهانی و اقتصاد ضروری می‌باشند.با نگرش به موارد مطروحه، مسئله اساسی این تحقیق ، فقدان الگوی راهبری مدیریت هوانوردی در جمهوری اسلامی ایران و مشکلات ناشی از ان موجب گردید که محقق نسبت به پیشنهاد طرح ساختار و تشکیلات مدیریت الگوی راهبردی هوانوردی در فضای جمهوری اسلامی ایران تحقیقات میدانی و کتابخانه‌ای چندلایه‌ای انجام دهد . این تحقیق ، یک تحقیق کاربردی است، و از نظر متدولوژی داده‌های تحقیق به روش توصیفی از نوع زمینه ای ، که بر اساس استفاده از ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه و تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان و مسئولین و دست اندرکاران هوانوردی و مراقبت از فضا و نیروهای مسلح ج.ا.ا صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها