ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار امنیت ملی دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

از آنجا که مهاجرت یکی از موضوعات مبتلا به جامعه بشری بوده و در طول تاریخ تداوم داشته است،و در کشور ایران نیز که به عنوان یک کشور مهاجر  پذیر و مهاجر فرست در سطح منطقه و دنیا مطرح می باشد در زمینه مدیریت مهاجرین و اتباع خارجی خلاء ناشی از نبود یک الگوی راهبردی مدون با رویکرد اسلامی محسوس بوده است. لذا این مقاله در صدد بررسی و ارائه یک الگوی راهبردی مدون براساس تجارب مدیران و مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی ایران در امور مهاجرین و اتباع خارجی می باشد. این تحقیق ازنوع کاربردی توسعه ای بوده وروش انجام آن آمیخته می باشد.ابزارگردآوری داده هادربخش اسنادی فیش برداری ودربخش میدانی پرسشنامه محقق ساخته بوده است،که روایی آن ازطریق اساتیدوصاحب نظران و پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ (90/0)تامین گردیده است. جامعه آماری تحقیق تعداد28 نفر از خبرگان و صاحبنظران که به صورت قصادفی هدفمند انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان دادکه الگوی راهبردی مهاجرین و اتباع خارجی حاصل ازمنابع تحقیق دارای9 بعد(دکترین، اهداف،سیاست ها،برنامه ریزی،سارماندهی،هدایت، هماهنگی،پیاده سازی واجراوکنترل ونظارت)،31 مولفه و 110 شاخص می باشد. پس ازارجاع مولفه هاوشاخص ها به جامعه خبرگی تحقیق جهت تایید برداشت های محقق و وزن دهی آنهابرخی از شاخص ها تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Strategic Affairs Editor experiences of immigrants and foreign nationals through the Islamic Republic of Iran and the velayat-e faqih and constitution on divine discourse

نویسندگان [English]

 • GH Bolandian 1
 • M Kamkar 2
 • T Bakhtiari 3
1 Assistant Professor of National Security, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of National Security of the National Defense University
3 Graduated Ph.D. Strategic Defense Sciences, National Defense University
چکیده [English]

Because  immigration  is a topic with human society throughout history has continuity And also in Iran as a country of origin, immigration is  raised in the region and the world Immigrants and foreigners on management vacuum cased by the absence of a strategic pattern was observed with an Islamic approach is codified. This paper seeks to investigate and provide a written strategic model based on the experiences of managers and clerical discourse and constitution of Refugees and foreign nationals.
This applied research and development research method is descriptive mixed collection of data in documents and taking notes questionnaire was developed in the field, Its validity by professors and experts and its reliability by Cronbach’s alpha (%90) were satisfied. The  study  of 28 subjects of the elite and experts who have been chosen for Targeted judgment.
The results showed that the strategic model of refugees and foreign nationals from the resources of the R-9 (doctrine, objectives, policies, planning, Organizing, guidance, coordination, Implementation and monitoring and control) , 31 components and 110 indicators is. After Referral criteria and indicators component to community perceptions of researchers and research experts to verify Elite weighting of indicators was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreigners
 • immigrants
 • discourse
 • Velayat-e-Faqih
 • Experiences
 • pattern
 • strategy
 • constitution