ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار امنیت ملی دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

از آنجا که مهاجرت یکی از موضوعات مبتلا به جامعه بشری بوده و در طول تاریخ تداوم داشته است،و در کشور ایران نیز که به عنوان یک کشور مهاجر  پذیر و مهاجر فرست در سطح منطقه و دنیا مطرح می باشد در زمینه مدیریت مهاجرین و اتباع خارجی خلاء ناشی از نبود یک الگوی راهبردی مدون با رویکرد اسلامی محسوس بوده است. لذا این مقاله در صدد بررسی و ارائه یک الگوی راهبردی مدون براساس تجارب مدیران و مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی ایران در امور مهاجرین و اتباع خارجی می باشد. این تحقیق ازنوع کاربردی توسعه ای بوده وروش انجام آن آمیخته می باشد.ابزارگردآوری داده هادربخش اسنادی فیش برداری ودربخش میدانی پرسشنامه محقق ساخته بوده است،که روایی آن ازطریق اساتیدوصاحب نظران و پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ (90/0)تامین گردیده است. جامعه آماری تحقیق تعداد28 نفر از خبرگان و صاحبنظران که به صورت قصادفی هدفمند انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان دادکه الگوی راهبردی مهاجرین و اتباع خارجی حاصل ازمنابع تحقیق دارای9 بعد(دکترین، اهداف،سیاست ها،برنامه ریزی،سارماندهی،هدایت، هماهنگی،پیاده سازی واجراوکنترل ونظارت)،31 مولفه و 110 شاخص می باشد. پس ازارجاع مولفه هاوشاخص ها به جامعه خبرگی تحقیق جهت تایید برداشت های محقق و وزن دهی آنهابرخی از شاخص ها تایید نشد.

کلیدواژه‌ها