ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر حوزه اداره امور مردم کشور در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با تأکید بر پدافند غیرعامل با استفاده ازروش سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پرداختن به مبحث اداره امور مردم در عصر کنونی با توجه به تهدیدات دشمن ناهمطراز اجتناب‌ناپذیر و جزء اهداف عمومی کشورها می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر حوزه اداره امور مردم می‌تواند تأثیرات چشم‌گیری بر پیشگیری و مقابله با تهدیدات دشمن ناهمطراز داشته است؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تحلیل و الویت بندی مؤلفه‌های مؤثر بر اداره امور مردم در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با تأکید بر پدافند غیرعامل با کاربرد روش AHP است. جامعه آماری موردمطالعه، شامل خبرگان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی می‌باشند. در همین راستا اطلاعات از طریق پرسشنامه و کنکاش در آرا، اندیشه‌ها و رهنمودهای امام خمینی‌(رحمت‌الله‌علیه) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از تکنیک AHP و نرم‌افزار Expert Choice موردبررسی قرارگرفته است. شناسایی و ارزیابی این مؤلفه‌ها با طرح یک سؤال اصلی تحت عنوان «مؤلفه‌های حوزه اداره امور مردم در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با تأکید بر پدافند غیرعامل کدامند؟» انجام‌شده است.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه حفظ امنیت و جان مردم (امنیت ملی، امنیت جامعه) بیشترین اهمیت را در مراحل اولیه تولید ایده در زمان روبه‌رو شدن با تهدیدات ناهمطراز در حوزه اداره امور مردم دارد، لذا پیشنهاد می‌گردد بحث امنیت در حوزه اداره امور مردم در سیاست‌گذاری‌ها در اولویت برنامه‌ها گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها