آسیب‌شناسی وضعیت بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ راهکار‌های بهینه‌سازی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش‌آموخته ‌دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف آسیب‌شناسی
وضعیت بهداشت و درمان آجا یا به عبارتی تبیین آسیب‌های موجود در پنج حوزه: (ساختار
و فرآیندها، فرماندهی و رهبری، منابع انسانی، نظام فناوری و تجهیزات موجود و نظام
مالی سامانه بهداشت و درمان) و ارائه‌ راه‌کارهای 
بهینه‌سازی، نگارش شده است.تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی
و بر اساس روش از نوع تحقیقات پیمایشی می‌باشد. داده‌های موردنیاز برای ادبیات
علمی به کمک ابزار فیش‌برداری و با روش مراجعه به کتابخانه، مقالات، اینترنت و
مصاحبه از خبرگان تأمین گردید. جامعه آماری در تحقیق حاضر به دودسته تقسیم گردید.
دسته اول شامل: خبرگان و صاحب‌نظران در مرحله مصاحبه به تعداد بیست نفر  و به روش تمام شمار بود و در مرحله دوم برای
تکمیل پرسشنامه دووجهی شامل: کارکنان و مدیران شاغل در سطح سامانه بهداشت و درمان
به تعداد 150 نفر بود که به کمک جدول مورگان حجم نمونه آن تعداد 108 نفر محاسبه
گردید. روایی صوری و منظقی پرسشنامه به لحاظ کمیت و کیفیت  سؤالات توسط خبرگان، اساتید دانشگاه و اساتید
دانشگاه علوم پزشکی مورد تائید قرار گرفت. روایی سازه یا توافقی به کمک فن تحلیل
عاملی ارزیابی گردید. داده‌ها به کمک فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند فن
تحلیل عاملی، آزمون t دو نمونه‌ای با نمونه‌های
وابسته جهت تحلیل شکاف  بین وضعیت موجود و
مطلوب، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بیشترین سطح شکاف مربوط به متغیر تأمین و
مدیریت منابع مالی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها