راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه نظامی بر اساس سند چشم‌انداز 1404 شمسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

توان دفاعی یک جامعه را نمیتوان در توان نظامی آن خلاصه نمود. ترکیبی از توان نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی، علم و فناوری و جغرافیایی توان دفاعی جامعه را می‌سازد. به اعتقاد بسیاری از
راهبرد
پردازها، معیار نهایی قدرت ملی و دفاعی، توانمندی نظامی است. هدف اصلی این مقاله
تدوین راهبردهای کسب قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه
ی نظامی بر اساس سند 1404 شمسی و عوامل و شاخصهای مرتبط با آن میباشد. در این پژوهش از روش توصیفی و استنباطی استفاده
شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان در امور فرهنگی و دفاعی می
باشند و حجم نمونه به‌صورت هدفمند 30 نفر انتخاب گردیدهاند. بر این اساس، با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل
SWOT ، هر یک از نقاط قوت، ضعف،
فرصت و تهدید با توجه به محیط داخلی و خارجی کشور شناسایی و راهبردهای مناسب انتخاب
گردیدند و با استفاده از روش
TOPSIS راهبردها، اولویتندی و درنهایت 7 راهبرد برتر در حوزه نظامی انتخاب
و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies of the Regional Defensive Superpower in the Field of Militry based on 1404 Solar Perspective

نویسندگان [English]

  • S kochaky 1
  • A Mohebi 2
  • H sabzi 2
1 Doctor of Strategic Management, National Defense University
2 Ph.D. in Strategic Defense Sciences, National Defense University
چکیده [English]

The defensive power of a society cant be paraphrased
in its military power. The combination of military
, politice, economic, social, culture,
technology and geographical power creates the military power of a society. Many
strategigists believe that the ultimate crierion of national and defensive
power is military powerness.
The aim ofthispaper istodevelopsuperiorpowerand defensestrategiesinthe field of culturebased on
1404
Solarand to
consider
the
factors
and the indicesassociated withit.Themethodused in the present paper is descriptive and inferential
method
. Statistical society includes experts and
professionals in defensive and cultural affairs and also among the intended
statistical society, 30 experts have been chosen as the sample size.
Accordingly,
with the use of SWOT method, and based on the internal and external context in
our country, each of strengths and weakness points, threats and opportunities
were identified and the adequate strategies have been chosen and also, the
prioritization of strategies
has been done using TOPSIS method, and finally seven top strategies have been
chosen in the field of culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defensive strategy
  • Military Power
  • defensive superpower
  • Regional Power