اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

نیروهای
مسلح به‌عنوان کارگزاران اصلی جنگ‌ها، وظیفه دفاع از منابع، منافع و ارزش‌های حیاتی
کشور را عهده‌دار هستند. دفاع کارآمد و اثربخش این نیروها، مستلزم اتخاذ و اجرای راهبردهای
بهینه‌ای است که با لحاظ نمودن اصول اساسی، تحت عنوان رهنامه عملیاتی‌ تدوین شده باشند.
با توجه به اینکه آمریکا به‌عنوان جدی‌ترین تهدید ناهمطراز برای جمهوری اسلامی ایران
مطرح است، این مقاله در پی دست‌یابی به اصول رهنامه عملیاتی نیروهای زمینی جمهوری اسلامی
ایران در نبرد ناهمطراز است. ازاین‌رو، با بهره‌گیری از روش تحقیق موردی زمینه‌ای و
انتخاب گزینشیِ حجم نمونه‌ای از جامعه آماری به تعداد 43 نفر، به‌وسیله روش‌های آماری
توصیفی و استنباطی و نشست خبرگی به تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده می‌پردازد. نتایج
تحقیق نشان می‌دهد، تعداد 28 اصل مرتبط با موضوع پژوهش احصاء گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Operation Principle Doctorine Nezaja And Nezsa for Unbalance Compaign

نویسندگان [English]

  • Mahammad hossein Afshordi 1
  • Majid Zeineddnini 2
  • Abdallah Araqi 3
1 Professor of Political Geography at the National Defense University
2 Graduated Doctor of Strategic Defense Sciences at the National Defense University
3 Ph.D. student of political science, Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

Armed foces responsible that is stand for wars orginal supplier, defence duty of re sources, benefits and life values country. These forces are efficient defence and operative, adoption necessiting and perform optimal strategy that is formulate fundamental prineiple, title of operation doctorine.
In according to U.S.A is serious threat unbalanced for the Islamic Republic of Iran. This article is earning to ground forces the Islamic republic of iran operation principle doctorine for unbalance compaign. Accordingly, with taking advantage of ad hoc-contextual research method and choice sample volume from statistical society the number of 43 people, by meauns of. Deseriptive, presumptive, news meeting statistical methods and gather data analysis pay their. Research results are showing, the number of 28 principle connected with research topic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat
  • operation doctorine
  • unbalance
  • nezaja
  • nezsa