شناسایی و تعیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطلاعات شبکه محوردفاعی(نظامی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی،دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بر اساس نتایج بررسی‌های انجام‌شده، هر نظام فرماندهی و کنترلی (نظامی و غیرنظامی) در هر سطحی (راهبردی، عملیاتی و راهکنشی) به دنبال به ثمر رساندن طرح‌ریزی، ایجاد هماهنگی، توسعه، مشارکت و همکاری همه‌جانبه در تحقق وحدت تلاش از طریق دستیابی به اشراف اطلاعاتی، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، هدایت، نظارت و کنترل ،فرمانده (نظامی یا غیرنظامی) در کلیه‌ی شرایط (صلح، بحران و جنگ) می‌باشد.این تحقیق با هدف شناسایی و  تعیین  عوامل مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل با رویکرد مدیریت دانش انجام شده است،نوع تحقیق کاربردی توسعه‌ای و روش بکار گرفته‌شده موردی زمینه‌ای و نمونه جامعه آماری 76 نفر تعیین  و تجزیه‌وتحلیل  با استفاده از نرم‌افزار spss  انجام‌شده است ،.در این پژوهش با استفاده از مدل سه‌شاخگی (ابعاد ساختاری، رفتاری و محیطی) عوامل مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل شامل : الف-عوامل ساختاری(1-دکترین ،راهبردها،سیاست‌ها 2-ساختار سازمانی،3 -فناوری اطلاعات و ارتباطات 4-منابع مالی5 - سامانه مدیریت دانش6-مدیریت منابع انسانی7-چهارچوب معماری )ب-عوامل رفتاری(1-مسائل شناختی2-فرهنگ‌سازمانی3-آموزش کارکنان4-فرایندهای مدیریت دانش 5-فرایندهای فرماندهی و کنترل 6-سبک رهبری و فرماندهی 7- خصوصیات فرماندهی8- ویژگی‌های فرمانده) ج-عوامل محیطی( 1-علم و فناوری2-اقتصادی3-سیاسی4- نظامی5- قوانین و مقررات)تدوین و از طریق پرسشنامه توسط  نمونه جامعه آماری مورد تائید قرار گرفت و به‌عنوان الزامات اساسی  ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل شبکه محور با رویکرد مدیریت دانش منظور گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and determine effective factors establishing a military command and control information and communication system network-based with knowledge management approach

نویسندگان [English]

  • H Salami 1
  • Ali Alavi 2
1 Assistant Professor of Strategic Defense Sciences, National Defense University
2 Ph.D. student of Strategic Management, National Defense University
چکیده [English]

Based on the results of the study, a system of command and control, after scoring planning, coordination, development, participation and cooperation in achieving unity of effort through achieve information dominance, decision and decision-making, guidance, monitoring and control commander (military and civilian) at all levels (strategic, operational and tactical) is in all circumstances (peace, crisis and war).This study is done to Identify and determine effective factors establishing a military command and control information and communication system network-based with knowledge management approach. Type of this study is based on the development of applied research and methodology. The sample population is 76. To analyze this research Software SPSS, quantitative data, qualitative content analysis were used.
In this study, using the three-dimensional ramification model (structural, behavioral and environmental dimensions) theoretical framework of system of command and control AJA following formulation and through questionnaires by the sample population was confirmed as the basic requirements of system of command and control strategic model for the AJA control Command system.(A). Structural factors include: 1. doctrines, strategies, policies 2. OrganizationalStructure 3-information technology and communication 4.financial resources 5. knowledge management system 6. human resource management7.Architectural framework  (B) Operating factors (behavioral) include: 1.cognitiveissues2-organizationculture
   3-personnel learning 4-knowledge management processes 5- leadership style the 6-command and control processes7- commander qualification 8- commander characteristic (C) Environmental factors include: 1- Science and technology 2-economic 3-political 4- military 5- regulations Rules

کلیدواژه‌ها [English]

  • command and control
  • Knowledge management
  • information and communication technology
  • Organizational structure