دوره و شماره: دوره 13، شماره 62، زمستان 1394، صفحه 1-197 (سال سیزدهم، شماره 62، زمستان 1394) 
1. ویژگی‌های نظام طرح‌ریزی راهبردی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-32

ارسطو توحیدی؛ حمید رضا حاتمی؛ داوود آقامحمدی؛ علیرضا بخش میدانی