شناخت رهیافت های حضرت امام خمینی (رحمت‌ا... علیه) در اداره امور تأمین اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی تهران

چکیده

پیچیدگی و افزایش وسعت نیاز به حمایت­های اجتماعی، تکوین نظام جامع تامین اجتماعی را به یک ضرورت تبدیل کرده­ است. نظام تامین اجتماعی در عمل نتوانسته به نحو شایسته­ای فعالیت کند و در این زمینه کاستی­هایی وجود دارد. طراحی هر نظام جامع مستلزم احراز اصول و مفاهیم اساسی قابل قبول، کارآمد و مورد قبول همگان است. رفاه اجتماعی همیشه مورد نظر اقتصاددانان و سیاستمداران بوده، در این راستا تامین اجتماعی جایگاه مهمی در اندیشه­های سیاسی، فقهی و مدیریتی اقتصادی و اجتماعی حضرت آیت اله خمینی (ره) داشتهاست. امام (ره) که دارای جایگاه ویژه و برجسته­ای از لحاظ هوش سیاسی و اجتماعی بودند، با توجه خاصی که ناشی از رسالت و جایگاه ولایت فقیه ایشان بوده، مساله رفاه، عدالت و تامین اجتماعی را به صورت خاصی پیگیری کرده­اند. در این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه­های حضرت امام خمینی (ره) دراداره تامین اجتماعی با استفاده از روش داده بنیاد می­باشیم. با به کارگیری روش داده بنیاد از 39 مفهوم اصلی14 مقوله انتزاعی­ دسته بندی و استخراج گردید. با استفاده از نتایج سه مرحله کدگذاری و تقسیم بندی مقوله ها بر اساس دکترین، اهداف و سیاست ها، مدل رهیافت­های اداره امور تامین اجتماعی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حاصل گردید. یافته­های تحقیق نشان می­دهد، مبنا قراردادن اسلام در قانون گذاری، اجر الهی در خدمت رسانی و اهتمام به برقراری عدالت اجتماعی در اسلام از مقوله های محوری به شمار می­آیند. همچنین هر سه این مقوله ها در دسته بندی دکترین قرار می گیرند. این مقوله ها به نوعی اشاره به الوهیت و قداست خدمت رسانی و حمایت از افراد دارند. به عبارت دیگر نشان می دهند که نوعی وظیفه دینی برگردن افراد و حکومت­هاست تا از افراد در برابر هرگونه ناملایمت حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

الف- منابع دینی

-    خمینی، سید روح­ اله. متن مکتوبات و بیانات.

ب- منابع فارسی

- ارجمندی نژاد، مهرانگیز. (1383). تأمین اجتماعی در ایران و تطبیق آن با فقه اسلامی، مقطع  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال.

- برگ نیسی، کاظم & سجادی، صادق. (1370). واژه‌نامه فلسفه و علوم اجتماعی (صلیبا، جمیل)، تهران، شرکت سهامی انتشار.

- پناهی، بهرام. (1385). کارکردهای تامین اجتماعی در ایران، تهران، موسسه عالی پژوهش.

- سعیدی، خسرو. (1381) «گشودن صندوقچه خاطرات به بهانه تاریخی» ، فصلنامه تامین اجتماعی، ۱۱.

- شمخانی، علی. (1384). مدیریت استراتژیک (سرتو، ساموئل و پیتر، پائول)، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ (1993).

- گودرزی، غلامرضا. باقری کنی، مصباح الهدی & خیرآبادی، حمید. (1389). طراحی مدل تصمیم گیری فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیات های موفق سال دوم جنگ تحمیلی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاع استراتژیک. سال: 10، شماره: 40، ، صص 95- 125.

- مشیری تبریزی، حسین & ماهر، علی (1386). اداره امور تامین اجتماعی، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.

- میرفخرایی، تژا. (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

- نوری همدانی، حسین (1304). بیت المال از دیدگاه نهج البلاغه. تهران، انتشارات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع).

- نیکپور، حسام، (1386) سازمان تامین اجتماعی در افق 1404، تامین اجتماعی، سال 9، ش 29.

ج- منابع انگلیسی

- Börsch-Supan, A., & Schnabel, R. (1998). Social security and declining labor-force participation in Germany. The American Economic Review, 88(2), 173-178.

- Charmaz. K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage Publication: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.

- Denscombe, M. (2007). The good research guide. (Third Edition). Open University Press: McGraw-Hill.

- Galasso, V. (1999). The US social security system: What does political sustainability Imply. Review of Economic Dynamics, 2(3), 698-730.

- Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence versus forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.

- Glaser, B.G. & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies forqualitative research. Chicago: Aldine Publishing.

- Goulding, C. (2002) Grounded Theory, 2nded.Sage Publications, Thousand. Grounded theory: A practical guide for management, business andmarket researchers. London: Sage.

- Gruber, J., & Wise, D. A. (Eds.). (2008). Social security and retirement around the world. University of Chicago Press.

- Ham, C. (2004). Health policy in Britain: the politics and organisation of the National Health Service. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

- Mertens, D. M. (2005). Research and evaluation in education and psychology. Sage Publications: Thousand Oaks, London, New Delhi.

- Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theoryprocedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.

- Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing.