ویژگی‌های نظام طرح‌ریزی راهبردی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعضو هیئت علمی دانشگاه عالی

2 دانشیارعضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

3 استادیارعضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

4 4- دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی

چکیده

 یکی از مسائل اصلی مدیریت راهبردی ، طرح ریزی یا برنامه ریزی راهبردی و تدوین راهبرد است که بدون توجه و ملحوظ  نظر    قرار دادن آن ، تحقق مطلوب اهداف پیش بینی شده امکان پذیر نیست. برهمین اساس طرح ریزی راهبردی در حوزه دفاعی و در سطوح کلان به ویژه نیروهای مسلح ج.ا.ا ، ابزاری مناسب در راستای دستیابی و تحقق امنیت ملی به شمار می رود .
از طرف دیگر الگوها یا نظام های متفاوتی برای تدوین راهبرد و طرح ریزی راهبردی (برنامه ریزی راهبردی)  وجود دارند که هر یک از ویژگی هایی خاص  خود برخوردارمی باشند که در این میان،  شناخت ویژگی های نظام طرح ریزی راهبردی در نیروهای مسلح از اهمیت ویژه ای برخودار است.
بر این اساس تحقیق  حاضر با هدف تعیین ویژگی های نظام طرح ریزی راهبردی در نیروهای مسلح ج.ا.ا انجام شده است.
این تحقیق کاربردی- توسعه ای است که با روش موردی-زمینه ای  اجرا شده و برای  جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و نظرات تخصصی جامعه خبره دارای سابقه خدمت در مشاغلی شامل معاونین طرح و برنامه ستاد کل ن.م ، آجا، سپاه پاسداران، ناجا و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهره گیری شده و در تحلیل داده ها هم از روش های تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. 
نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهند که نظام طرح ریزی راهبردی ن.م دارای 22 ویژگی مناسب به شرح مندرج در جدول صفحه19 می باشند .

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع: 

الف) منابع فارسی

-          آنسوف، ایگور، مک دانل،ادوارد(1377) « استقرار مدیریت استراتژیک »ترجمه عبدا... زندیه، تهران، انتشارات سمت.

-          ایزدی( 1391) «جزوه درسی» دانشگاه عالی دفاع ملی .

-          توحیدی، ارسطو(1388)« نشریه آموزشی طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی دفاعی»، تهران ، دانشگاه عالی دفاع ملی.

-          توحیدی، ارسطو(1389) )« جزوه آموزشی دوره دکتری» ،تهران،  دانشگاه عالی دفاع ملی

-          چگینی، حسن( 1373)« طرح ریزی استراتژیک نظامی و برنامه ریزی دفاعی »  تهران، چاپ دانشگاه علوم استراتژیک.

-          حسن بیگی ، ابراهیم(1390) « مدیریت راهبردی »چاپ اول، انتشارات سمت و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه عالی دفاع ملّی .

-          حسن آبادی، محمد و نجارصراف، (1388)«مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی» انتشارات دریا ، تهران.

-          دیوید (1379)«مدیریت استراتژیک» ترجمه اعرابی و پارسائیان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

-          سلیمی، کاظم(1384) « عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران: تأثیر محیط بر برنامه ریزی » روزنامه همشهری– سال سیزدهم – شماره 383.

-          شجاعی، محسن(1383)«پایان نامه کارشناسی ارشد» دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

-          صالح اصفهانی( 1386) « رساله دکتری» تهران دانشگاه عالی دفاع ملی.

-          احمدی، علی محمد(1382)«اصول و مبانی بودجه‌ریزی با تاکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی» همدان، انتشارات نورعلم.

-          کوئین و همکاران( 1367)« مدیریت راهبردی » ترجمه صائبی، محمد، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-          کنت، G. A. (1361)« مفاهیم یک چارچوب منسجم برای برنامه‌ریزی دفاعی » شرکت RANDپارسیان سانت امونیکاCA در اروپا.

-          لطفیان، سعیده(1376)«راهبرد و روش های برنامه ریزی راهبرد»تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه.

-          مرادیان، محسن(1385)« ابعاد و مظاهر تهدیدات »‌تهران، انتشارات مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی.

-     مصطفایی دولت اباد، خدیجه(1390)« طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد تلفیقی انگاره شناختی و سلسله مراتبی» پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

-          میر سپاسی، ناصر (1382)«جزوه آموزشی دوره دکتری»، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

پ) منابع لاتین

-          Andrews, K. R. 1971, "The Concept of Corporate Strategy", IL.: Homewood.

-          Ansoff, lgor & McDonnell, Edward (1990), Implanting Strategic Management, Second Edition, New York, Prentice-Hall.

-          Chandler, Alfred. D. 1962, strategy and structure, (Cambridge, Mass, MTT press)

-          Powell, Thomas C. (1992), Research Notes and Communication Strategic Planning as Competitive Advantage, Strategic management Journal, Vol. 13.

-          Prentice Hall. Pearce, John A. & Robinson, J R, Richard B.(1982), Strategic management, New York, Richard Irwin, Inc.

-          Glenn bosemon Avrind phatak;stragic management: text and cases,2nd.ED: John Willey – sons ,new York,1998,p.14-16

-          mintzberg ،H. the Rise and Fall of Strategy,1996,p.4

-          w.w.w.daneshnameh.roshd.ir .