ویژگی‌های نظام طرح‌ریزی راهبردی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعضو هیئت علمی دانشگاه عالی

2 دانشیارعضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

3 استادیارعضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

4 4- دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی

چکیده

 یکی از مسائل اصلی مدیریت راهبردی ، طرح ریزی یا برنامه ریزی راهبردی و تدوین راهبرد است که بدون توجه و ملحوظ  نظر    قرار دادن آن ، تحقق مطلوب اهداف پیش بینی شده امکان پذیر نیست. برهمین اساس طرح ریزی راهبردی در حوزه دفاعی و در سطوح کلان به ویژه نیروهای مسلح ج.ا.ا ، ابزاری مناسب در راستای دستیابی و تحقق امنیت ملی به شمار می رود .
از طرف دیگر الگوها یا نظام های متفاوتی برای تدوین راهبرد و طرح ریزی راهبردی (برنامه ریزی راهبردی)  وجود دارند که هر یک از ویژگی هایی خاص  خود برخوردارمی باشند که در این میان،  شناخت ویژگی های نظام طرح ریزی راهبردی در نیروهای مسلح از اهمیت ویژه ای برخودار است.
بر این اساس تحقیق  حاضر با هدف تعیین ویژگی های نظام طرح ریزی راهبردی در نیروهای مسلح ج.ا.ا انجام شده است.
این تحقیق کاربردی- توسعه ای است که با روش موردی-زمینه ای  اجرا شده و برای  جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و نظرات تخصصی جامعه خبره دارای سابقه خدمت در مشاغلی شامل معاونین طرح و برنامه ستاد کل ن.م ، آجا، سپاه پاسداران، ناجا و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهره گیری شده و در تحلیل داده ها هم از روش های تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. 
نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهند که نظام طرح ریزی راهبردی ن.م دارای 22 ویژگی مناسب به شرح مندرج در جدول صفحه19 می باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The characteristics of Strategic Desiging system in IRI Armed Forces

نویسندگان [English]

  • A Tohidi 1
  • H.R Hatami 2
  • D Aga Mohamadi 3
  • A.R Bakhsh Meidani 4
1 Associate Professor of Higher University
2 Associate Professor of Imam Hussein University of Medical Sciences
3 Assistant Professor, Faculty of Army Command and Staff
4 PhD student of Strategic Defense Sciences
چکیده [English]

It is referred to the existential principle of design and planning in definition and strategic management tasks in organizations and it is assumed that realization of the predicted objectives is not possible regardless of those factors. For this purpose, the main elements of strategy including formulation, execution and implementation, and controlling of strategy are assumed as the major and essential issues in management of Armed Forces and they are considered as synonymous to strategic design (or strategic planning).
On the other hand, according to many managerial textbooks in which the planning, organizing, and mobilization of sources and facilities, and their guiding and control (Rezaeian; 1993:183) have been assumed as the main task for directors, the most perfect method and technique of doing tasks by directors and their achievement is to interpret strategic design and planning systems with respect to speed of change in organizational environment and as a requisite for smart prediction of future and in this trend those organizations, which possessed regular strategic plans, are more successful than the organizations were deprived from this advantage.
Accordingly, the presence of appropriate strategic defense design and planning at higher levels, particularly in IRI Armed Forces, is deemed as one of the effective factors in achievement of national security based on which the goals of national security and efficient strategies as well as exploitable sources are determined. Uncertainty in status quo and necessity for accelerated measure and flexibility in treatment with the changing environment and several existing threats along with various vulnerabilities have required undeniable necessity for execution of defense planning in IRI Armed Forces.
Hence, due to several reasons including the presence of isle-like and sectional approaches toward this process and because of segregation of the relevant structures and the responsible organizations for design and planning in some headquarters of the Army, weakness in the required insight and awareness and training of the given officials and designing and planning body of that system, the suggested challenges regarding achievement and perfect realization of the formulated objectives and plans, weak belief in planning process among the related authorities and inversely paying due attention to accurate planning and other similar cases in this sense, the researcher tended to assay and analyze and examine the aforementioned issues with description and dealing with this important subject and through presentation of the formulated and local characteristics, which are reliable for experts in the field of strategic planning system in Armed Forces and within the framework of a scientific research and to posit appropriate an optimal parameters in this regard.
Thus, the present investigation is intended to propose appropriate characteristics of strategic planning system in Armed Forces of Islamic Republic of Iran (IRI) and it is of applied and developmental type of research, which has been carried out by employing case study- contextual method and through collection of needed data from the standardized questionnaires with analyzing the given information by means of statistical descriptive and inferential techniques and it has proposed the appropriate traits of strategic planning in this regard after conducting the required calculations.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Strategic Desiging
  • IRI Armed Forces
فهرست منابع: 
الف) منابع فارسی
-          آنسوف، ایگور، مک دانل،ادوارد(1377) « استقرار مدیریت استراتژیک »ترجمه عبدا... زندیه، تهران، انتشارات سمت.
-          ایزدی( 1391) «جزوه درسی» دانشگاه عالی دفاع ملی .
-          توحیدی، ارسطو(1388)« نشریه آموزشی طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی دفاعی»، تهران ، دانشگاه عالی دفاع ملی.
-          توحیدی، ارسطو(1389) )« جزوه آموزشی دوره دکتری» ،تهران،  دانشگاه عالی دفاع ملی
-          چگینی، حسن( 1373)« طرح ریزی استراتژیک نظامی و برنامه ریزی دفاعی »  تهران، چاپ دانشگاه علوم استراتژیک.
-          حسن بیگی ، ابراهیم(1390) « مدیریت راهبردی »چاپ اول، انتشارات سمت و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه عالی دفاع ملّی .
-          حسن آبادی، محمد و نجارصراف، (1388)«مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی» انتشارات دریا ، تهران.
-          دیوید (1379)«مدیریت استراتژیک» ترجمه اعرابی و پارسائیان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-          سلیمی، کاظم(1384) « عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران: تأثیر محیط بر برنامه ریزی » روزنامه همشهری– سال سیزدهم – شماره 383.
-          شجاعی، محسن(1383)«پایان نامه کارشناسی ارشد» دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
-          صالح اصفهانی( 1386) « رساله دکتری» تهران دانشگاه عالی دفاع ملی.
-          احمدی، علی محمد(1382)«اصول و مبانی بودجه‌ریزی با تاکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی» همدان، انتشارات نورعلم.
-          کوئین و همکاران( 1367)« مدیریت راهبردی » ترجمه صائبی، محمد، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-          کنت، G. A. (1361)« مفاهیم یک چارچوب منسجم برای برنامه‌ریزی دفاعی » شرکت RANDپارسیان سانت امونیکاCA در اروپا.
-          لطفیان، سعیده(1376)«راهبرد و روش های برنامه ریزی راهبرد»تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه.
-          مرادیان، محسن(1385)« ابعاد و مظاهر تهدیدات »‌تهران، انتشارات مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی.
-     مصطفایی دولت اباد، خدیجه(1390)« طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد تلفیقی انگاره شناختی و سلسله مراتبی» پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
-          میر سپاسی، ناصر (1382)«جزوه آموزشی دوره دکتری»، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
پ) منابع لاتین
-          Andrews, K. R. 1971, "The Concept of Corporate Strategy", IL.: Homewood.
-          Ansoff, lgor & McDonnell, Edward (1990), Implanting Strategic Management, Second Edition, New York, Prentice-Hall.
-          Chandler, Alfred. D. 1962, strategy and structure, (Cambridge, Mass, MTT press)
-          Powell, Thomas C. (1992), Research Notes and Communication Strategic Planning as Competitive Advantage, Strategic management Journal, Vol. 13.
-          Prentice Hall. Pearce, John A. & Robinson, J R, Richard B.(1982), Strategic management, New York, Richard Irwin, Inc.
-          Glenn bosemon Avrind phatak;stragic management: text and cases,2nd.ED: John Willey – sons ,new York,1998,p.14-16
-          mintzberg ،H. the Rise and Fall of Strategy,1996,p.4
-          w.w.w.daneshnameh.roshd.ir .