دوره و شماره: دوره 13، شماره 60، شهریور 1394، صفحه 1-160 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 
ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی نیروهای مسلح

صفحه 101-124

عبدالله پیکرنگار؛ علی سعیدی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محسن صادقی نسب


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.