دوره و شماره: دوره 13، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 1-160 (سال سیزدهم، شماره 60، تابستان 1394) 
5. ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی نیروهای مسلح

صفحه 101-124

عبدالله پیکرنگار؛ علی سعیدی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محسن صادقی نسب