دوره و شماره: دوره 13، شماره 61، پاییز 1394، صفحه 1-187 (سال سیزدهم، شماره 61، پائیز 1394) 
3. واکاوی تهدیدات فرهنگی ماهواره‌ای و تدوین راهبردهای مقابله

صفحه 53-76

محمد عظیمی طرقدری؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ محمد اسحاقی؛ حمیدرضا حاتمی