معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل بومی توسعه پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

توسعه مهمترین کلمه و بنیادی­ترین هدف از حیات هر جامعه­ای است.در جمهوری اسلامی ایران نیز چندسالی است مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل توسعه مطرح شده است. تحقیق حاضر در تلاش است تا با مولفه شناسی اقتصاد مقاومتی و مطالعه تطبیقی آن با مدل های توسعه پایدار در جهان، الگوی اقتصاد مقاومتی را مدلی برای توسعه پایدار در جمهوری اسلامی معرفی نماید. بدین منظور از روش خبره سنجی و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. سپس داده های حاصل از تحقیق با استفاده از تکنیک تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت بر اساس مولفه ها و مفاهیم استخراج شده، مدل اقتصاد مقاومتی با مولفه های الگوی توسعه پایدار مورد مطابقت داده شد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

 

 • توحیدی­نیا، ابوالقاسم، اخلاق، اقتصاد و محیط زیست (1383). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 2.
 • دانش جعفری، داوود. (1392). تاملی در باب اقتصاد مقاومتی. جزوه آموزشی
 • ضرابی، اصغر و مهری اذانی، (۱۳۸۰). توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، تهران، مجله رشدآموزش جغرافیا، شماره ۵9.
 • علیزاده. (1392). تاملاتی در موضوع اقتصاد مقاومتی، نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • فیروزآبادی، مرتضی. 1392، چند نکته در باب اقتصاد مقاومتی، انتشارات سازمان پدافند غیر عامل، ص 119-129.
 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛حجازی،الهه.(1385). روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگه.
 • میرمعزی. (1392)، چیستی اقتصاد مقاومتی، نشست اقتصاد مقاومتی دانشگاه علامه طباطبایی
 • قوامی. (1392)، چیستی اقتصاد مقاومتی، نشست اقتصاد مقاومتی دانشگاه علامه طباطبایی
 • درخشان. (1392)، چیستی اقتصاد مقاومتی، نشست اقتصاد مقاومتی دانشگاه علامه طباطبایی
 • معصومی نیا. (1392)، چیستی اقتصاد مقاومتی، نشست اقتصاد مقاومتی دانشگاه علامه طباطبایی
ب- منابع لاتین

 

 • Braun, Virginia & Clarke, Victoria. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Resarch in psychology, 3:77-101.
 • Ciegis, Remigijus (2003), Management principle of society’s sustainable development and transformation of economy, Transformation in Business & Economic, vol. 2, No. 24.
 • Hesse-Biber, Sharlene Nagy; Leavy, (2004). Approaches to qualitative Researchb. New York: Oxford university press.
 • Holstein, James A. Gubrium, Jaber, (2004). The Active interview in David Silverman (Ed). Qualitative research: Theory, Method and practice. London: Sage Publication.
 • Kvale, Sreinar. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitve Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Pezzey, J. C. and Toman, Michael A. (2001), “progress and Problems in the Economics of Sustainability”, Center for Resource and Environmental Studies, Australian National University Canberra, ACT 0200, Australia
 • Robert, K. H., Daly, H., Hawken, P., and Holmberg, J. (1997); a compass for sustainable Development, International Journal of Sustainable Development and World Ecology (4):79-92.
 • Wiener, Jonathan (2000), from sustainable development to sustainable governance, Law school and Nicholas school of the Environment, Duke University.
 • Woodward, Richard T. (2000), "Sustainability as Intergenerational Fairness: Efficiency, Uncertainty, and Numerical Methods", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 82, No. 3 (Aug., 2000), pp. 581-593.