ساختار سیاسی و امنیتی جدید عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 ساختار سیاسی و امنیتی جدیدی در این کشور شکل گرفت؛ تدوین قانون اساسی جدید؛ برگزاری انتخابات سراسری و آزاد با حضور تمام گروههای سیاسی، قومی و مذهبی؛ شکل گیری دولت و مجلس قانون گذاری بر مبنای نظام پارلمانی تحولات جدیدی بودند که در سال های اخیر به وقوع پیوست. بدیهی است که این تحولات نمی­تواند بر کشورهای همسایه به ویژه ایران که اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی زیادی با عراق دارد، بی تاثیر باشد. بر این اساس هرگونه موفقیت یا شکست در ساختار سیاسی و امنیتی جدید این کشور، مستلزم توجه به تهدیدات ناشی از این تحولات است که ممکن است در آینده، امنیت ملی ج.ا. ایران را با مخاطرات ویژه ای مواجه سازد. این پژوهش با طرح این سوال که ساختار سیاسی و امنیتی جدید عراق چه تاثیری بر امنیت ملی ج.ا. ایران دارد، به این نتیجه رسیده است که ساختار جدید عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی و امنیتی تاثیر مستقیم دارد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


الف- منابع فارسی

افتخاری، اصغر (1381) مطالعات امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

برزگر، کیهان(1385) تضاد نقش­ها: بررسی ریشه های روابط خصمانه ایران وامریکا بعد از حوادث 11سپتامبر، راهبرد، شماره 39 ، بهار85

برزگر، کیهان(1387) ایران- عراق جدید ونظام سیاسی- امنیتی خلیج فارس، تهران: پژوهش­های دانشگاه آزاد اسلامی

بهمنی، محمد(1387) شیعیان عراق از انزوا تاحاکمیت، مجموعه مقالات عراق نوین و تحولات خاور میانه، تهران: اندیشه سازان نور

تیشه یار، ماندانا و مهناز ظهیر نژاد(1384) سیاست خارجی عراق (بررسی نقش جغرافیای سیاسی عراق در روابط با همسایگان، تهران: مولفین

جهانگرد، نسرین(1388) نگرشی بر روابط و اختلافات مرزی ایران و عراق، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، ش19، تابستان،20-1

رمضانی، روح الله(1386) چارچوبی تحلیلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی

سندگل، محمد(1388) نقش تحولات ژئوپولیتیکی عراق بر امنیت ملی ایران، قم: نشر زراره

سیف زاده، حسین(1382) اصول روابط بین الملل، تهران: نشر میزان

 کاظمی، علی اصغر(1372) روابط بین الملل درتئوری وعمل: تهران قومس

کتاب امریکا 1(1382) ویژه دکترین امنیت ملی بوش در خاورمیانه، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی ابرار معاصر

میلر، آرتور(1370) از تکریت تاکویت، ترجمه حسن تقی زاده، تهران: کویر

ب- منابع انگلیسی

Bulent, Aras(2004) Turkey and the Greater middle East ,Istanbul: Tasma Publication

Ketens, orhan (2007) “Turkmens ,Turkmenliand The Musul Region” Journal of Turkish Weekly , may.Vavalablea t .www. Turkish weekly .net

Kordesman, Anthony H.(2006) Milestones, Benchmarks, and Real World Options, October 30, http://www.csis.org/.

Nasr, Vali(2006) “When the Shiites Rise” Foreign Affairs, July/ August 2006.