دوره و شماره: دوره 13، شماره 59، بهار 1394، صفحه 1-156 (سال سیزدهم، شماره 59، بهار 1394) 
5. بررسی تطبیقی مکاتب مدعی سبک زندگی با تاکید بر معیارهای مکتب برتر

صفحه 97-120

غلام عباس قاسم‌پور؛ عبدالله پیکرنگار؛ علی اصغر بیک؛ افشار امیری