راهبردهای پدافند غیرعامل درحوزه‌ی فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم دفاعی راهبردی

2 دکترای علوم دفاعی راهبردی و استادیار دانشگاه

چکیده

این تحقیق که از نظر نوع هدف، کاربردی– توسعه‌ای و از نظر نوع گردآوری داده‌ها و پردازش اطـلاعـات، تـوصیـفی و مطالعه‌ی موردی- زمینه‌ای است، با تلفیق دو حوزه‌ی پـدافنـد غیرعامل و فن‌آوری، تلاش نمـوده راهبردهایی به منظور حفظ زیرساخت‌های فناوری کشور در سطح راهبردی ارائـه نمـایـد. برای تحقق چنین هدفی، با نشستی مشورتی با مسئولین سازمان پدافند غیرعامل کشور، بیست نفر از کسانی کـه در هر دو حوزه‌ی پدافند غیرعامل و فناوری صاحبنظر بوده‌اند به عنوان جامعه‌ی آماری همکاری داشته و متغیرهای تحقیق یعنی «پدافند غیرعامل» و «عناصر حوزه‌ی فناوری» مورد بررسی قرار گرفته و بـا تـأکید بر بهره‌گیری از اصول و اقدامات پدافند غیرعامل،‌ راهکارها و راهبردهایی با ماهیت تقویتی، توسعه‌ای، تولیدی، تحقیقاتی و تحکیمی به‌منظور ایمن‌سازی و پایدارسازی عناصر چهارگانه‌ی فناوری، یعنی «انسان، اطلاعات، ابزار و سازمان» به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

-    خلیل، طارق (1383)، مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه­: اعرابی، سید محمد و ایزدی، داود، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

-    سیاست­های کلی علم و فناوری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مورخه­ 29/6/1393.

-    سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مورخه 21/10/1387.

-    سیاست­های کلی نظام در خصوص پدافندغیرعامل، سایت مقام معظم رهبری؛ 29/11/1389:

-    http://farsi.khamenei.ir/

-    مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری (1382)، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت علوم و تکنولوژی.

-    نرم افزار حدیث ولایت (مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه­ای).

 

ب- منابع انگلیسی

-         Chossudovsky, Michel (2012)Towards a World War III Scenario? The Role of Israel in Triggering an Attack on Iran, [online]https://store.globalresearch.ca/store/towards-a-world-nuclear-war/

-         Cordesman, Anthony (2006) Iranian Nuclear Weapons? The Threat from Iran’s WMD and Missile Programs, available at:

-         http://csis.org/files/media/csis/pubs/060221_iran_wmd.pdf 

-         Cordesman, Anthony (2013) U.S. and Iranian Strategic Competition; Sanctions, Energy, Arms Control, and Regime Change, Center for Strategic and international Studies: http://csis.org/files/publication/120124_Iran_Sanctions.pdf 

-         Cornish, Paul (2010) On Cyber Warfare, available at:

-         https://www.chathamhouse.org/sites/files/1110_cyberwarfare.pdf

-         Crane, Keith (2008) Iran’s Political,  Demographic, and Economic Vulnerabilities, available at: http://www.rand.org/MG693.pdf

-         Gancia, Gino (2008) Technological Change and the Wealth of Nations, available at: http://www.crei.cat/people/GZannrev.pdf

-         Govindaraju, Rajesri (2010) Analysis of the Influence of Technology on the Business, available at: http://apiems.net/archive/apiems2010/pdf/SE/128.pdf

-         Green, Jerrold (2009) Understanding Iran, available at: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/RAND_MG771.pdf

-         Haeni, Reto E. (1997) Information Warfare an introduction, The George Washington University, available at: http://www.trinity.edu/rjensen/infowar.pdf

-         McGuinn, Martin G. (2004) Prioritizing Cyber Vulnerabilities, available at: http://www.dhs.gov/ NIAC_CyberVulnerabilities.pdf

-         Molander, Roger C. (1996) Strategic Information Warfare: a new face of war, National Defense Research Institute, available at: http://www.rand.org/content/rand_reports/2005/MR661.pdf

-         Perkovich, George (2006) Five Scenarios for the Iranian Crisis, Security Studies Department, available at: www.ifri.org/

-         Perry, Walter (2004) Exploring Information Superiority, A Methodology for Measuring the Quality of Information and Its Impact on Shared Awareness, National Defense Research Institute, available at: http://www.rand.org/content/2005/MR1467.pdf

-         Raushenbakh, Boris V. (2010) Computer War, available at: http://www-ee.stanford.edu/Breakthrough/book/pdfs/raushenbakh.pdf

-         Reimer, Dennis (2007) Psychological Operations Process: Tactics, Techniques, and Procedures, FM 3-05.301, available at: http://info.publicintelligence.net/USArmy-PsyOpsTactics.pdf

-         Rosenau, William (2006) Waging the ‘‘War of Ideas’’, Georgetown University available at: ttp://www.rand.org/pubs/ RP1218.pdf

-         , Dr.K (2014) Cyber War, Methods and Practice, University OSNABRUCk, available at: http://www.dirk-koentopp.com/methods-and-practice.pdf

-         Salsabili, Mansour (2013) Iran and Weapons of Mass Destruction, the Military Dynamics of Nonproliferation, Harvard Kennedy School, available at: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/salsabili-dp-march-2013.pdf

-         Sechrist, Michael (2012) New threats, old technology Vulnerabilities in Undersea Communications Cable Network Management Systems, [online] http://ecir.mit.edu/images/stories/sechrist-dp-2012-03-march-5-2012-final.pdf

-         Shaihebrew,Nachman (2013) Media War Reaching for Hearts and Minds, Publisher; yediot, available at: http://www.amazon.com/

-         Shaw, John (2011) ‘Satellite Wars in the Middle East: A Battle for Hearts and Minds’  Durham University: https://www.dur.ac.uk/resources/MediaPoster22.pdf

-         Sherrill, Clifton (2012) Why Iran Wants the Bomb and What IT Means for US Policy, available at: http://cns.miis.edu/iran_bomb.pdf

-         Solomon, Richard H. (2000) U.S. Foreign Policy Agenda: The Internet and the Diffusion of Diplomacy, available at: http://guangzhou.usembassy-china.org.cn/uploads/images.pdf

-         Streenhuis, Harm-Jan (2006) High Technology Revisited: Definition and Position, Eastern Washington University, [online] http://doc.utwente.nl/high_technology.pdf

-         Work, Robert (2014) Preparing for War in the Robotic Age, Center for a New American Security, Available at: http://www.cnas.org/publications-pdf/WorkBrimley.pdf